GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII - broj 9.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (″Narodne novine″ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. lipnja 2020. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Kozala d.o.o. Rijeka
kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Kozala d.o.o. Rijeka putem kunskog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, za financiranje izgradnje grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C, pod sljedećim uvjetima:

 

Iznos kredita u kunama:

2.000.000,00

Kamatna stopa (godišnja) nepromjenjiva

2,00% HBOR (1.000.000,00 kuna)

1.90% ZABA ( 1.000.000,00 kuna)

– po modelu podjele rizika

Poček

6 mjeseci

Rok otplate

Dvije godine (8 rata)

Način otplate

Kvartalno

Osiguranje kredita

Zadužnica KD Kozala d.o.o. Rijeka

Naknada za odobrenje kredita u kunama:

8.000,00

Iznos kamate u kunama

68.946,80

Ukupno trošak kredita u kunama:

76.946,80

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/66-62
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 9. lipnja 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.