VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA RIJEKE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII - broj 9.Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (″Narodne novine″ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. stavka 1. Statuta Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke, Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke, na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donijelo je

 

 

 

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Statutu Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

″Sjedište Vijeća je u Rijeci, Šetalište XIII. divizije 99.″

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

  

 

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Zdenka Šibalin Klepac, v.r.