Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Godina IX - broj 9.


Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 136/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 6. lipnja 2022. godine, donio je

Continue reading

I. Dopuna Potvrde o usklađenosti I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na području Grada Rijeke

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

 

KLASA:         342-01/21-01/237
URBROJ:      2170-07-02/6-22-9
Rijeka,           14. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21) izdaje

 

Continue reading

Očitovanje na Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

Na temelju članka 77. stavka  9. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. lipnja 2022. godine, daje sljedeće

Continue reading

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

Na temelju članka 77. stavka  5. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. lipnja 2022. godine, donio je sljedeći

  Continue reading