KD ČISTOĆA d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Godina IX - broj 9.Na temelju članka 77. stavka  9. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. lipnja 2022. godine, daje sljedeće

 

 

O Č I T O V A NJ E
na Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike
kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

 

 

 

U odnosu na dostavljeni Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, od strane Komunalnog društvu Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: KD Čistoća), dajem sljedeće Očitovanje:

Utvrđuje se da je Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, s primjenom od dana 1. srpnja 2022. godine, u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada i da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

Iz zahtjeva KD Čistoća, obrazloženja cijene i dostavljenih podataka proizlazi da će se predloženim cijenama osigurati upravo pokriće Zakonom o gospodarenju otpadom predviđenih troškova pružanja javne usluge, odnosno da su predložene cijene u potpunosti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom budući da se predloženim cijenama pokrivaju troškovi na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i učinkovit način.

Nadalje, predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje miješani komunalni otpad od ostalih vrsta otpada budući da se odvajanjem miješanog komunalnog otpada računi mogu umanjiti u dijelu koji se odnosi na cijenu za količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno u tzv. “varijabilnom“ dijelu cijene. Korisnicima usluge je također omogućeno da, ukoliko utvrde da im minimalni volumeni spremnika dodijeljenih od strane KD Čistoća ne odgovaraju, na zahtjev se mogu smanjiti ili povećati volumeni spremnika, čime je korisnicima omogućeno da sami utječu na volumen spremnika koji im je dodijeljen.

 

KLASA: 024-02/22-01/59-21
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 14. lipnja 2022.

 

Gradonačelnik
       Marko Filipović, v.r.