KD ČISTOĆA d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Godina IX - broj 9.Na temelju članka 77. stavka  5. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. lipnja 2022. godine, donio je sljedeći

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

 

 

 

I.

 

Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714, daje se prethodna suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, s primjenom od dana 1. srpnja 2022. godine.

 

 

 

II.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

 

 

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na mrežnim stranicama Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714, www.cistocarijeka.hr.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/60-21
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 14. lipnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo