GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Godina IX - broj 9.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 136/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 6. lipnja 2022. godine, donio je

 

 

D O P U N U
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2022. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/21) u članku 4. stavku 1. u Tabeli “DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA  DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI” dodaju se mikrolokacije pod rbr. 0.1., 0.2., 0.3., 0.4. i 6.15. koje glase:

 

 

*DOPUNA Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-02/22-01/57-20
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka,6. lipnja 2022.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu