OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Godina IX - broj 9.    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

 

KLASA:         342-01/21-01/237
URBROJ:      2170-07-02/6-22-9
Rijeka,           14. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21) izdaje

 

 

I. DOPUNU POTVRDE

  

kojom se potvrđuje da je I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na području Grada Rijeka (KLASA: 024-02/22-01/57-20, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1) od 6. lipnja 2022. godine nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21).

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Dana 7. lipnja 2022. godine Grad Rijeka dostavio je I. Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2022. godinu i dopunio svoj Plan upravljanja na način da se dodaju nove mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na plaži Preluk i plaži Igralište pod rednim brojevima:

 

Plaža Preluk

0.1. Ugostiteljstvo i trgovina – kiosk, montažni objekt veličine do 12 m2 i sl. – montažna nadstrešnica sa šankom, na k.č. 1395/3 k.o. Zamet, betonska površina uz asfaltni put južno od ex. zgrade recepcije kampa

0.2. Ugostiteljstvo i trgovina – pripadajuća terasa objekta, veličine do 40 m2, na k.č. 1395/3 k.o. Zamet, šljunčana površina ispred ugostiteljskog objekta

0.3 Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja  – škrinja, aparati za sladoled, palačinke  i sl., na k.č. 1395/3 k.o. Zamet, betonska površina uz asfaltni put

0.4. Komercijalno rekreacijski sadržaj – kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe – do 300 m2, na k.č. 1395/3 k.o. Zamet, šljunčana površina omeđena asfaltnim putovima

 

Plaža Igralište

6.15 Komercijalno rekreacijski sadržaj – zabavni sadržaj – masaža, na k.č. 4007/2 k.o.

Uvidom u dostavljenu I. Dopunu Plana upravljanja Grada Rijeke utvrđeno je da ista nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21).                  

 

 

           

                                                                                                         PROČELNICA
                                                                                                Nada Milošević, dipl.iur., v.r.