Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. ožujka 2024.

Godina XI – broj 4.


Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke

Gradonačelnik Grada Rijeke, na temelju odredbe članka 71. stavka 1 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 2/24) i odredbe članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/24) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-02/24-01/34-69; URBROJ: 2170-1-02-00-24-5) od 25. ožujka 2024. godine, objavljuje Continue reading

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. ožujka 2024. godine, donio je Continue reading

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. ožujka 2024. godine, donio je Continue reading