GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. ožujka 2024.

Godina XI – broj 4.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i  “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. ožujka 2024. godine, donio je odluku o radnom vremenu i uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

ODLUKU

o radnom vremenu i uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se tjedni i dnevni raspored radnog vremena te uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Rijeke (dalje: upravna tijela Grada).

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Tjedno radno vrijeme u upravnim tijelima Grada utvrđuje se, u pravilu, od ponedjeljka do petka, u trajanju od 40 sati tjedno.

 

Članak 4.

 

Dnevno radno vrijeme traje osam sati i utvrđuje se u pravilu u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, uz toleranciju od 60 minuta po principu kliznog vremena, s odstupanjima od 30 minuta prije i 30 minuta poslije početka odnosno završetka dnevnog radnog vremena.

 

 

Članak 5.

 

Dnevni odmor (stanka) traje 30 minuta, a koristi se, u pravilu, u vremenu od 11:00 do 11:30 sati ili od 11:30 do 12:00 sati.

Vrijeme dnevnog odmora ubraja se u radno vrijeme.

 

Članak 6.

 

Iznimno od članka 3. i 4. ove Odluke,  zbog potrebe službe, za pojedina upravna tijela Grada, pojedine ustrojstvene jedinice u upravnim tijelima Grada ili pojedina radna mjesta, tjedno i dnevno radno vrijeme utvrđuje se kako slijedi:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu – Odsjek za mjesnu samoupravu: za radno mjesto Referent-tajnik mjesnog odbora, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati;

2. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

a) Odsjek za komunalno redarstvo: dežurstvo od 0:00 do 24:00 sati svakodnevno, uključujući subote, nedjelje i blagdane, a dežurstvo za pojedine službenike određuje se u vremenu od 08:00 do 20:00 sati i od 20:00 do 08:00 sati idućeg dana;

b) Odsjek za prometno redarstvo: rad u smjenama: prva smjena u vremenu od 06:30 do 13:30 sati, druga smjena u vremenu od 13:00 do 20:00 sati, te rad subotom u vremenu od 07:00 do 14:00 sati;

3. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade – Odsjek za kulturu: za radno mjesto Tehničar za održavanje i rukovatelj centralnog grijanja i hlađenja, utvrđuje se smjenski rad  i to po principu naizmjence jedan tjedan u vremenu od 8:00 do 16:00 te drugi tjedan u vremenu od 12:00 do 20:00 sati;

4. Upravni odjel za opće poslove – Odsjek za opće i ekonomske poslove:

– za radno mjesto Namještenik za opće poslove – portir u upravnoj zgradi na adresi Korzo 16 – od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 15:00 sati i u vremenu od 14:00 do 21:00 sati, te subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati;

– za radno mjesto Namještenik za opće poslove – portir u upravnoj zgradi na adresi Titov trg 3 – od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 15:00 sati i u vremenu od 09:00 do 17:00 sati;

– za radno mjesto Domar, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 14:00 sati i od 07:00 do 16:00 sati.

 

Članak 7.

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada kao i u šalter sali odnosno pisarnici Grada, je u pravilu, svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:30 do 15:30 sati. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se kako slijedi:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu – Odsjek za mjesnu samoupravu:

a) Mjesni odbori: Belveder, Brašćine-Pulac, Centar-Sušak, Drenova, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Orehovica, Pećine, Pehlin, Podvežica, Srdoči, Školjić–Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga i Zamet – od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati i u vremenu od 14:00 do 16:00 sati

b) Mjesni odbori: Draga, Grad Trsat, Mlaka, Podmurvice i Svilno – od ponedjeljka do srijede, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati i u vremenu od 14:00 do 16:00 sati

c) Mjesni odbori: Gornji Zamet, Krimeja, Luka i Sveti Nikola – ponedjeljak i srijeda, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati i u vremenu od 14:00 do 16:00 sati

d) Mjesni odbori: Brajda-Dolac, Bulevard, Grbci i Turnić – utorkom i četvrtkom, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati i od 14:00 do 16:00 sati

e) Mjesni odbori: Banderovo, Pašac, Potok, Sveti Kuzam i Vojak – četvrtkom, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati i u vremenu od 14:00 do 16:00 sati;

2. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (Trpimirova 2) – ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 08:30 do 13:00 sati (utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju);

3. Upravni odjel za komunalni sustav i promet (Titov trg 3) – od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:30 do 14:00 sati;

a) Odsjek za komunalno redarstvo (Dolac 8) – od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:30 do 09:00 i u vremenu od 15:00 do 15:30 sati

b) Odsjek za prometno redarstvo (Dolac 8) – ponedjeljak, srijeda i petak, u vremenu od 11:00 do 13:00 sati (utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju);

4. Upravni odjel za gradsku imovinu (Titov trg 3) – ponedjeljak, srijeda i petak, u vremenu od 08:30 do 13:00 sati (utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju).

 

Članak 8.

 

Iznimno, ako narav posla to zahtijeva, pročelnik upravnog tijela, može uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, za razdoblje najduže od 12 mjeseci, preraspodijeliti radno vrijeme na način da tijekom jednog razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena.

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/11 i 23/11 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) i Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/11 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/16).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/40-69

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 26. ožujka 2024.

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.