GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. ožujka 2024.

Godina XI – broj 4.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. ožujka 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 – u daljnjem tekstu. Pravilnik) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, iza radnog mjesta rednog broja 2. POMOĆNIK PROČELNIKA, ustrojavaju se nova radna mjesta pod rednim brojevima 3. i 4. i glase:

 

„3. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kategorija: II

Potkategorija: viši savjetnik – specijalist

Razina: –

Klasifikacijski rang: 2.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  –   

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • Izrađuje, osmišljava, predlaže i provodi strategije i projekte unapređenja sustava predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi i njege djece s područja grada Rijeke, ostvaruje međuresornu suradnju, koordinira izradu gradskih mjera i politika te nadgleda njihovo izvršenje (50%)
  • prati potrebe roditelja djece rane i predškolske dobi za organiziranom njegom, skrbi, odgojem i obrazovanjem na području grada Rijeke, suvremenu pedagošku praksu, smjernice, preporuke i akte nadležnih tijela te u skladu s navedenim koordinira rad gradskih ustanova na području predškolskog odgoja i obrta za čuvanje djece, izrađuje upute i smjernice za njihov rad, izvješća i analize koji proizlaze iz njihova rada te rješava specifična pitanja iz domene (20%)
  • izrađuje program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke te nadzire i koordinira radnje koje iz njega proizlaze (10%)
  • daje potrebna tumačenja, objašnjenja i stručna mišljenja, savjetuje pri obavljanju i organiziranju poslova vezanih uz nove programe odgoja i obrazovanja (10%)
  • ostvaruje komunikaciju i priprema odgovore na upite građana i drugih pravnih subjekata vezane za njegu, skrb, odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik pročelnika i pročelnik (10%)

 

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili humanističke struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja odgoja i obrazovanja te istaknuti rezultati u području odgoja i obrazovanja, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.

Složenost poslova: izuzetno visok stupanj složenosti poslova, uz velik opseg poslova i postupaka koji se primjenjuju u rješavanju predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela, uz potreban visok stupanj osobnog doprinosa, pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima i suradnicima u rješavanju složenih zadataka iz područja odgoja i obrazovanja.

Samostalnost u radu: potreban je visok stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova i zadaća radnog mjesta, vodeći računa o općim i specifičnim uputama Pročelnika i Pomoćnika pročelnika Upravnog odjela, uz povremeni nadzor.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: učestali svakodnevni kontakti unutar i izvan Upravnog odjela, ustanovama odgoja i školstva kojima je Grad osnivač, ustanovama odgoja i školstva drugih osnivača, obrtima za čuvanje djece i to neposrednim putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te održavanjem sastanaka, što je od značaja za rad Upravnog odjela.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za materijalne resurse, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, učinkovitu organizaciju rada, kao i za vlastiti rad, te zakonitost rada i postupanja, poslovi radnog mjesta imaju bitan i direktan utjecaj na provedbu ciljeva upravnog tijela, uključujući pritom odgovornost za obavljanje vlastitih zadataka i odgovornost vezanu za rad suradnika uključenih u zajedničke projekte, pri čemu je potreban nadzor nad provedbom poslovnih procesa suradnika.

 

4. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST ZA SPORT

Kategorija: II

Potkategorija: viši savjetnik – specijalist

Razina: –

Klasifikacijski rang: 2.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  –   

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • prati potrebe lokalne zajednice za organiziranim bavljenjem sportom i sportskom rekreacijom i s time povezanim potrebnim prostornim uvjetima, suvremenu sportsku praksu, propise, strategije i smjernice, te u skladu s navedenim izrađuje odgovarajuće analize i izvješća, daje stručne savjete, prijedloge i smjernice za unapređenjem postojećih sustava sporta lokalne zajednice i mreže sportskih objekata odnosno sportskih prostora, rješava specifična najsloženija pitanja iz domene (50%)
  • daje potrebna tumačenja, objašnjenja i stručne savjete u najsloženijim pitanjima iz domene, savjetuje pri obavljanju i organiziranju poslova vezanih uz uvođenje novih aktivnosti ili proširenja postojećih aktivnosti unutar programa javnih potreba u sportu (20%)
  • sudjeluje u predlaganju, izradi i provedbi strategija i projekata, te vodi provedbu projekata koje mu povjeri pomoćnik pročelnika ili pročelnik (10%)
  • ostvaruje komunikaciju i priprema odgovore na upite građana i drugih pravnih subjekata vezane za područje sporta koje mu povjeri pomoćnik pročelnika i pročelnik (10%)
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik pročelnika i pročelnik (10%)

 

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja sporta te istaknuti rezultati u području sporta, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.

Složenost poslova: izuzetno visok stupanj složenosti poslova, uz velik opseg poslova i postupaka koji se primjenjuju u rješavanju predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela, uz potreban visok stupanj osobnog doprinosa, pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima i suradnicima u rješavanju složenih zadataka iz područja sporta.

Samostalnost u radu: potreban je visok stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova i zadaća radnog mjesta, vodeći računa o općim i specifičnim uputama Pročelnika i Pomoćnika pročelnika Upravnog odjela, uz povremeni nadzor.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: učestali svakodnevni kontakti unutar i izvan Upravnog odjela, poglavito s građanima, sportskim udrugama, Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ i trgovačkim društvom „Rijeka sport“ d.o.o. i to neposrednim putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te održavanjem sastanaka, što je od značaja za rad Upravnog odjela.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za materijalne resurse, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, učinkovitu organizaciju rada, kao i za vlastiti rad, te zakonitost rada i postupanja, poslovi radnog mjesta imaju bitan i direktan utjecaj na provedbu ciljeva upravnog tijela, uključujući pritom odgovornost za obavljanje vlastitih zadataka i odgovornost vezanu za rad suradnika uključenih u zajedničke projekte, pri čemu je potreban nadzor nad provedbom poslovnih procesa suradnika.“

 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 3. do 35. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 5. do 37.

 

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 19. odnosno novog rednog broja 21. SAVJETNIK ZA ZAŠTITU I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA, opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij umjetničke, humanističke, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/38-69

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 25. ožujka 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.