GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. ožujka 2024.

Godina XI – broj 4.Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. ožujka 2024. godine, donio je

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU

GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

 

 

 * Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
na području grada Rijeke za 2023. godinu nalazi se na dnu stranice”

 

 

KLASA: 024-02/24-01/39-69
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 25. ožujka 2024.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2023. godinu