Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.


Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke

Na temelju članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, odnosno članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, na sjednici Vijeća održanoj 02.11.2023. donosi Continue reading

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

i

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac),

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana 18. siječnja 2024. godine, sljedeći Continue reading