OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

i

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac),

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana 18. siječnja 2024. godine, sljedeći

 

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA RADNIKE U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI

GRADA RIJEKE

 

Članak 1.

 

Ovim Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Dodatak I. Kolektivnom ugovoru) mijenja se Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23 – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen dana 28. lipnja 2023. godine.

 

Članak 2.

 

 U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovica za izračun plaće se utvrđuje u visini od 947,18 eura.“

                                                
 Članak 3.

 

Osnovica iz članka 2. ovoga Dodatka I. Kolektivnom ugovoru, primjenjuje se počevši sa plaćom za mjesec siječanj 2024. godine, koja se isplaćuje u mjesecu veljači 2024. godine.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane suglasne su je ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru, sklopljen danom potpisivanja ugovornih strana, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

 

Članak 5.

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru sastavljen je u šest primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 500-02/23-01/93
URBROJ: 2170-1-10-00-24-4
U Rijeci, 18. siječnja 2024. godine.

 

 

GRAD RIJEKA

 

 

POSLODAVAC

 

 

SINDIKAT

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

 

Zapovjednik

Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke

 

Predsjednik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Filipović, v. r.

 

Hinko Mance, v. r.

 

Frane Žudić, v. r.