OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, odnosno članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, na sjednici Vijeća održanoj 02.11.2023. donosi

S T A T U T

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

1) Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijeće) je institucija manjinske samouprave Bošnjaka na području grada Rijeke, formirana radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave.

2) Temelj osnivanja Vijeća su:

 • Članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske, u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili drugog porijekla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda i manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na samoorganiziranje i udruživanje, radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava;
 • Međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokumenti OESS: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška povelja za Novu Europu i drugi dokumenti KESS/OESS koji se odnose na prava čovjeka,
 • Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu Konvenciju; Okvirna konvencija Vijeća Europe o zaštiti nacionalnih manjina, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala (ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

3) Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Bošnjaka u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih ljudskih i građanskih prava,

 • u skladu s ustavno-pravnim sustavom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima, polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava, a
 • uz puno uvažavanje neovisnosti, jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavno pravnog uređenja Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

 

1) Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi:

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, a skraćeni naziv je VBNM-Grada Rijeke.

2) Puni naziv Vijeća na bosanskom jeziku i latiničnom pismu glasi:

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, a skraćeni naziv je VBNM-Grada Rijeke

3) Oznaka bošnjačke nacionalne manjine je ljiljan.

4) Sjedište Vijeća je u Rijeci.

5) Adresa sjedišta Vijeća je: Zagrebačka 6a, 51000 Rijeka.

6) Vijeće djeluje na području grada Rijeke.

7) Vijeće zastupa Predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti Potpredsjednik, odnosno izabrani predstavnici Vijeća.

 

Članak 3. 

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

 

Članak 4.

 

1) Radi unapređivanja ili usklađivanja zajedničkih interesa, Vijeće može najmanje s još jednim Vijećem osnovanim na području Primorsko-goranske županije ili neke druge županije osnivati Koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

 

Članak 5.

 

1) Vijeće ima pečat.

2) Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm, s imenom Grada Rijeke u sredini te obodno ispisanim tekstom – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, latiničnim pismom.

 

Članak 6.

 

1) Rad Vijeća je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga bošnjačke nacionalne manjine.

2) Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu sudjelovati u radu sjednice Vijeća i izvješćivati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

3) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu sa propisima javnog informiranja.

4) Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, letke i sl.), te informacije u elektronskom obliku.

 

Članak 7.

 

1) Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

2) Znamenja i simboli te praznici bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj utvrđuju se sukladno odredbama članka 33. stav 5. Ustavnog zakona, posebnom odlukom.

3) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje način korištenja znamenja i simbola odnosno obilježavanja praznika bošnjačke nacionalne manjine na području svog djelovanja.

 

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

 

Članak 8.

 

Cilj Vijeća je zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

U sklopu toga Vijeće djeluje na:

1) afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i kolektivnih prava i interesa Bošnjaka;

2) zaštiti i unapređenju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka;

3) stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Bošnjake na području djelovanja Vijeća,

4) razvijanje suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnje bošnjačke nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;

5) posebno brine o prijenosu kulturnog naslijeđa na mlade, putem edukacija i drugih oblika namijenjenih mladima.

6) razvija suradnju i njeguje odnose sa Bošnjacima izvan Republike Hrvatske.

 

Članak 9.

 

1) U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi slijedeće djelatnosti:

 • predlaže tijelima lokalne odnosno područne samouprave mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine u gradu Rijeci i u državi, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
 • ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave, biva obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine, daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.
 • razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u toku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih,  socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Bošnjaka iz Republike Hrvatske i njihove  pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske;
 • prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unaprjeđenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka i podnosi lokalnim vlastima na području svog djelovanja, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi;
 • daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće učešće i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;
 • surađuje s drugim organizacijama, udrugama i institucijama, domaćim i unutar Europske Unije, i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama.

 

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

 

Članak 10.

 

1) Članove Vijeća (U daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasanjem pripadnici bošnjačke nacionalne manjine koji žive na području djelovanja Vijeća

2) Mandat vijećnika traje 4 godine.

3) Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge bošnjačke nacionalne manjine ili najmanje 30 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine s područja djelovanja Vijeća.

4) Na postupak izbora vijećnika shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 11.

 

1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasovati,
 • sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • biti obaviješteni o radu i materijalno-financijskom poslovanju Vijeća
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;
 • čuvati i podizati ugled Vijeća,

2) Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima Vijeća.

 

Članak 12.

 

1) Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

 1. ako u istoj jedinici bude izabran za općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim, danom stupanja na izabranu dužnost
 2. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak
 3. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
 4. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude
 5. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta
 6. ako se kao pripadnik nacionalne manjine briše iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran, sukladno odredbama posebnog zakona
 7. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
 8. smrću.

2) Pisana ostavka člana vijeća nacionalne manjine iz stavka 1. točke 2. ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere podnesena predsjedniku vijeća nacionalne manjine i bez odgode dostavljena nadležnoj službi u jedinici u kojoj je vijeće izabrano.

3) Mandat članova vijeća nacionalnih manjina izabranih na izborima počinje danom konstituiranja vijeća nacionalnih manjina i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama.

4) Mandat predstavnika nacionalnih manjina počinje prvog radnog dana koji slijedi nakon dana objave konačnih rezultata izbora i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama.

5) Predsjednik vijeća nacionalne manjine ovlašten je nakon prestanka mandata, do konstituiranja vijeća u novom mandatu, obavljati samo one poslove koji su nužni za redovito poslovanje odnosno funkcioniranje vijeća.

 

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

 

Članak 13.

 

1) Vijeće ima 15 vijećnika.

2) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina vijećnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

3) Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni račun; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika Vijeća, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.

4) Vijeće odlučuje javnim glasanjem osim u slučajevima izbora i razrješenja predsjednika, zamjenika predsjednika ili kada tajno glasanje zatraži predsjednik ili 1/2 vijećnika.

 

Članak 14.

 

1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, sukladno programu rada, najmanje jednom u 3 mjeseca.

2) Sjednica se saziva, pismenim putem, najmanje 7 dana prije planiranog održavanja.

3) Izuzetno, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

4) O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te usvojenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obavezno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala.

 

Članak 15.

 

1) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži 1/3 vijećnika.

2) Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

 

Članak 16.

1) Vijeće ima prava i dužnosti:

 • donosi i tumači Statut,
 • donosi i tumači Poslovnik,
 • donosi Program rada,
 • donosi Financijski plan,
 • donosi Završni račun,donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,
 • donosi odluku o profesionalnom angažmanu za potrebe Vijeća te o nagradama i naknadama za profesionalni angažman,
 • donosi odluku o adresi sjedišta Vijeća,
 • donosi odluku o oblicima suradnje s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • bira i razrješava predsjednika,
 • bira i razrješava zamjenika predsjednika,
 • potvrđuje imenovanje i razrješenje članova radnih tijela,
 • predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina,
 • razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje,
 • odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,
 • odlučuje o priznanjima i nagradama,
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu. 2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

 

Članak 17.

 

1) Vijećnici mogu imati, do iznosa sukladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu odnosno naknadu troškova, koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

 

Članak 18.

 

1) Tijela Vijeća su:

 • Predsjednik,
 • Zamjenik predsjednika,

3) Za obavljanje određenih poslova i zadataka Vijeće može osnovati privremena radna tijela, čija se nadležnost, sastav i organizacija rada uređuju aktom o osnivanju.

Članak 19.

 

1) Vijeće ima predsjednika.

2) Vijeće predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.

3) Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

4) Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika i potpredsjednika natpolovičnom većinom glasova; inicijativu za razrješenje pokreće najmanje 1/3 vijećnika, pismenim putem.

5) Mandat predsjednika traje 4 godine.

6) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

7) Predsjednik ima, do iznosa sukladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

8) Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti:

 • predstavlja i zastupa Vijeće,
 • saziva i predsjeda sjednicama Vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
 • brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata,
 • usklađuje suradnju sa vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća, imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika radnih tijela, članove radnih tijela,
 • imenuje i razrješava privremena radna tijela, dajući im aktom o osnivanju dio ovlasti iz svog djelokruga,
 • potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,
 • potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća, odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji ostvarivanja ciljeva Vijeća,
 • podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,
 • brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,
 • brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima,
 • brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,
 • brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća.

9) Predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

 

Članak 20.

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika.

2) Vijeće zamjenika predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasovanjem.

3) Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

4) Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika predsjednika

5) Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.

6) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.

7) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

8) Uvjeti i postupak u kojima zamjenik predsjednika preuzima obavljanje dužnosti predsjednika uređuju se Poslovnikom.

9) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

 

V. IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

 

Članak 21.

 

1) Vijeće kao dobar domaćin raspolaže svojom imovinom.

2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima za to područje.

 

 

 

Članak 22.

1) Jedinica lokalne samouprave, sukladno Ustavnom zakonu, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz slijedećih izvora:

 • dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
 • dotacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave
 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,
 • donacija,
 • poklona,
 • nasljedstva,
 • vlastitih prihoda,
 • ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu utvrđenih programom rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

3) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija

4) Vijeće ima žiroračun, a može imati i devizni račun.

5) Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim statutom ili drugim aktom nije drugačije određeno.

6) Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

7) Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća.

8) Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na sljedeću godinu i koristi za financiranje rada Vijeća.

 

Članak 23.

 

1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može angažirati stručnu osobu.

2) Stručne osobe mogu biti angažirane za obavljanje poslova iz prethodnog stava ovog članka.

3) Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za angažiranje stručne osobe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

4) Vijeće može, posebnim ugovorom, organizirati stručnu službu u suradnji sa drugi vijećima, nacionalnim organizacijama i institucijama Bošnjaka, tijelima lokalne odnosno područne samouprave ili na drugi način.

5) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva  pitanja vezana za osnivanje i djelovanje stručne službe uključujući prava i odgovornosti  angažiranih osoba.

 

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 24.

1) Rad Vijeća je javan.

2)  Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava javnog informiranja da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati priopćenja. Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik, zamjenik predsjednika i predsjedništvo.

3) Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili osnovati  stalna sredstva informiranja, te informacije elektroničkim sredstvima ( web, društvene mreže itd.).

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

 

1) Jedinstveni tekst ovog statuta donosi se i primjenjuje na hrvatskom jeziku latiničnom pismu.

 

Članak 26.

 

1) Statut, financijski plan i završni račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke  objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

Članak 27.

 

1) Statut stupa na snagu ovjerom od strane Ministarstva uprave i pravosuđa Republike Hrvatske.

 

 

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke.
Alen Civić, v. r.