Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.


Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske vatrogasne zajednice Rijeka

Na temelju članka 23. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 24. Statuta Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. prosinca 2023. godine, donio je Continue reading

Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Na članka 54. Odluke o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 51/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca 2023. godine, donio je Continue reading