GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 23. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 24. Statuta Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. prosinca 2023. godine, donio je

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Rijeke
u Skupštini Gradske vatrogasne zajednice Rijeka

 

Članak 1.

 

Razrješuje se mr.sc. Mladen Vukelić dužnosti člana Skupštine Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.

 

Članak 2.

 

Za člana Skupštine Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, kao predstavnik Grada Rijeke,  imenuje se prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med.

 

Članak 3.

 

Razrješuje se Marijan Vundać dužnosti člana Skupštine Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.

 

Članak 4.

 

Za članicu Skupštine Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, kao predstavnica Grada Rijeke, imenuje se Jasna Grgurić Malović.

 

Članak 5.

 

Mandat članova iz članka 2. i 4. ove Odluke traje do isteka mandata članova koji su razriješeni ovom Odlukom.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/128-53

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 4. prosinca 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.