GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na članka 54. Odluke o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 51/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca 2023. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad Rijeka.

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovog Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora kako slijedi:

– za stan 2,68 eura/m2 (20,19 kn/m2)

– za stambeni prostor 1,18 eura/m2 (8,89 kn/m2)

– za stan II. kategorije 1,57 eura/m2 (11,83 kn/m2)

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m2 stana kako slijedi:

– za stan 5,36 eura/m2 (40,38 kn/m2)

– za stambeni prostor 2,37 eura/m2 (17,86 kn/m2)

– za stan II. kategorije 3,14 eura/m2 (23,66 kn/m2)

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovog Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade;

– razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 17/22).

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-02/23-01/134-54

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 11. prosinca 2023.

 

Gradonačelnik

       Marko Filipović, v. r.