Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.


Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10,105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Fran Franković i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj: 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. listopada 2023. godine, donio je Continue reading

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćen tekst, broj 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. listopada 2023. godine, donio je Continue reading