GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćen tekst, broj 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. listopada 2023. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom uređuje način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Povjerljivu osobu imenuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) uz njenu pisanu suglasnost u postupku propisanim ovim Pravilnikom.

Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovoga članka ima zamjenika koji se imenuje na isti način kao i povjerljiva osoba.

Odredbe koje se tiču izbora, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe te na privremeno imenovanu treću osobu.

 

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

 

Članak 4.

 

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Poziv) na mrežnim stranicama Grada te slanjem elektroničke obavijesti zaposlenicima.

Pozivom se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te se poziva najmanje 20 posto zaposlenika Grada da u roku od 15 dana, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predloži povjerljivu osobu.

U Pozivu će biti naznačeno da će, ako propisani udio od najmanje 20 posto zaposlenika ne podrži povjerljivu osobu, Gradonačelnik imenovati povjerljivu osobu i bez prijedloga.

U svrhu osiguranja transparentnosti u Pozivu će unaprijed biti naznačena osoba iz stavka 3. ovoga članka.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku zaposlenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

 

Članak 5.

 

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika Gradonačelnik će donijeti najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihova posebna pisana suglasnost.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika obavezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njenog zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnim stranicama Grada.

Na mrežnim stranicama Grada objavljuju se informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

 

Članak 6.

 

Razrješenje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika može zatražiti najmanje 20 % zaposlenika Grada.

Prijedlog za razrješenje upućuje se Gradonačelniku koji će donijeti odluku o razrješenju bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od primitka prijedloga.

Dužnost povjerljive osobe prestaje povlačenjem suglasnosti iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, prestankom radnog odnosa u Gradu te zbog drugih opravdanih razloga.

Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokrenut će se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju ili prestanku dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.

Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem treće osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Gradonačelnik će imenovati treću osobu za privremeno obavljanje poslova povjerljive osobe bez provedbe postupka imenovanja.

 

Članak 7.

 

Povjerljiva osoba dužna je:

– zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka i obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave,

– obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti i bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,

– poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave,

– bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,

– bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,

– pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,

– čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu,

– obavijestiti prijavitelja nepravilnosti te mu pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti,

– voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama,

– sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti,

– svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne zloupotrebljavati svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti,

– sastaviti i podnijeti Gradonačelniku godišnje izvješće o prijavljenim nepravilnostima koje uključuje broj prijava, broj pokrenutih postupaka i njihov ishod.

 

III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

 

Članak 8.

 

Prijavitelj nepravilnosti prijavu zakonom propisanog sadržaja može podnijeti pisanim ili usmenim putem. Pisana prijava podnosi se bilo kojim putem koji omogućava pisani zapis, uključujući elektroničkom poštom na adresu navedenu na mrežnim stranicama Grada. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom te na zahtjev prijavitelja fizičkim sastankom u primjerenom roku.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Grada dostupan je obrazac za prijavljivanje nepravilnosti koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje te datum podnošenja prijave.

Povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave, o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog prijavljivanja tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim propisima.

Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi primitak prijave u roku od osam dana od njenog podnošenja.

 

Članak 9.

 

Na temelju svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva spis predmeta koji sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, opis nepravilnosti, informacije o osobi ili tijelu na koju se nepravilnost odnosi, datumu primitka prijave, datumu uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti pozvat će se da prijavu dopuni odnosno ispravi.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 2. ovoga članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 10.

 

Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnosti dostavlja nadležnom upravnom tijelu Grada odnosno nadležnom pročelniku, radi pisanog očitovanja na navode iz prijave.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se uz uputu o dostavi povratne informacije u zatraženom roku i uz uputu o dužnosti zaštite povjerljivosti podataka iz prijave.

Upravna tijela Grada dužna su surađivati s povjerljivom osobom u postupku ispitivanja nepravilnosti.

 

Članak 11.

 

Ako se nakon provedbe postupka iz članka 10. ovoga Pravilnika utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava Gradonačelnika bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Pročelnik nadležnog upravnog tijela obavijestit će povjerljivu osobu o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

 

Članak 12.

 

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkom pravobranitelju.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave zaključi da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu, dužna je o tome obavijestiti Gradonačelnika kako bi se zaustavila osveta i otklonile njene posljedice. Povjerljiva osoba će Gradonačelnika obavijestiti i o zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

 

Članak 13.

 

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti, koja se prilaže osobnom očevidniku zaposlenika.

Podacima iz prijave nepravilnosti može pristupiti samo povjerljiva osoba.

Dokumentacija vezana uz postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se na način da je osigurana od neovlaštenog pristupa.

Povjerljiva osoba dužna je i nakon prestanka obavljanja dužnosti povjerljive osobe  te i nakon prestanka radnog odnosa u Gradu čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

            Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže pet godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 14.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/106-47

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 23. listopada 2023.

                                                                      

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.

 

Prilog I.