GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10,105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Fran Franković i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj: 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. listopada 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice

Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković

 

I.

 

Razrješuje se Katherine Trinajstić dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković.

 

II.

 

Imenuje se Jasna Birkić članicom Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković.

 

III.

 

Mandat članice Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Školskog odbora Osnovne škole Fran Franković.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/104-46

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 16. listopada 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.