Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.


Sporazum o materijalnim i nematerijalnim pravima te visini osnovice za izračun plaće radnika zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću  (u daljnjem tekstu: Sindikat), dana 9. lipnja 2023., sklopili su  sljedeći Continue reading

Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Tuzle (Bosna i Hercegovina)

            Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 18. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 25. svibnja 2023. godine, donijelo je Continue reading