OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću  (u daljnjem tekstu: Sindikat), dana 9. lipnja 2023., sklopili su  sljedeći

 

S P O R A Z U M

o materijalnim i nematerijalnim pravima te visini osnovice za izračun plaće radnika

zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

 

Članak 1.

            Sporazumne strane suglasne su kako je između njih dana 31. ožujka 2022. potpisan Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke („Službene novine Grad Rijeke“ broj 5/22 – dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) s primjenom do 1. svibnja 2023. kada je stupio na snagu Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ broj 46/23).

            Sporazumne strane suglasne su da se, temeljem članka 199. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 46/23) i nadalje primjenjuju pravna pravila sadržana u Kolektivnom ugovoru do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 1. kolovoza 2023.

 

Članak 2.

            Osnovica za izračun plaće radnika zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke utvrđuje se u visini od 902,08 eura bruto (odnosno 6.796,72 kuna bruto) (po fiksnom tečaju konverzije 7,54350) i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec svibanj 2023., koja se isplaćuje u mjesecu lipnju 2023.

            Osnovica iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se isključivo uz koeficijente složenosti poslova radnih mjesta određene Pravilnikom o  unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke KLASA:120-01/23-01/5, URBROJ:2170-1-28/10-23/232 od 06. lipnja 2023.

 

Članak 3.

            Sporazumne strane suglasne su da se, zbog objektivnih razloga (kratkih rokova za potpisivanje dodataka i/ili novih ugovora o radu i mogućnosti kašnjenja isplate plaće radnicima za mjesec svibanj 2023.), plaća za mjesec svibanj 2023. isplati po osnovici za izračun plaće u visini od 273,74 eura bruto (odnosno 2.062,50 kuna bruto) (po fiksnom tečaju konverzije 7,54350)  i do sada važećim  koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta.

            Sporazumne strane suglasne su da se razlika u pripadajućoj plaći za mjesec svibanj 2023. iz članka 2. ovoga Sporazuma i isplaćenoj plaći iz stavka 1. ovoga članka, isplati po potpisivanju dodataka i/ili novih ugovora o radu, a najkasnije s plaćom za mjesec lipanj 2023., koja se isplaćuje u mjesecu srpnju 2023.

 

Članak 4.

            Ovaj Sporazum sastavljen je u šest primjeraka, od kojih svaka sporazumna strana zadržava po dva primjerka.

 

Članak 5.

            Ovaj Sporazum primjenjuje od dana njegova potpisivanja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA:  500-02/23-01/88                 KLASA:120-01/23-01/3                    

URBROJ: 2170-1-10-00-1                URBROJ: 2170-1-28/10-23/237

 

GRAD RIJEKA

 

POSLODAVAC

 

SINDIKAT

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

 

ZAPOVJEDNIK

 

PREDSJEDNIK

 

 

 

 

 

Marko Filipović, v.r.

 

Hinko Mance, v.r.

 

Frane Žudić, v.r.