OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.            Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 18. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji

Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Tuzle (Bosna i Hercegovina)

 

 

Članak 1.

 

            Utvrđuje se da između Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Tuzle (Bosna i Hercegovina) postoji interes za suradnjom vezanom uz realizaciju projekata financiranih sredstvima EU kao i projekata iz djelokruga nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, kulture i sporta, obrazovanja, zaštite okoliša, urbanizma, ekonomskog razvoja, turizma, novih tehnologija, razmjene iskustava i dobre prakse u provedbi politika za mlade te aktualnih razvojnih projekata što će donijeti obostrane koristi građanima grada Rijeke i grada Tuzle.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Tuzle (Bosna i Hercegovina) u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

KLASA: 024-01/23-01/65
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 25. svibnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Ana Trošelj, v.r.

 

Sporazum o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke i Grada Tuzle (PDF)