Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.


Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. veljače 2021. godine, donio je

  Continue reading

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2021. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. veljače 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. veljače 2021. godine, donio je

  Continue reading