GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. veljače 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 14. prosinca 2020. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi procjene Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/20).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu. Plan razvoja).

 

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Plana razvoja u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana razvoja je područje grada Rijeke u njegovim administrativnim granicama.

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

1. Živjeti u Rijeci 2030. – Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika:

–  obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva,

– zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život,

– prijestolnica kulture i nakon 2020. godine,

– suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika.

2. Raditi u Rijeci 2030. – Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe:

– konkurentno gospodarstvo i luka u doba novih industrija,

– inovativna Rijeka – poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija,

– grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu.

3. Povezati Rijeku 2030. – Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom:

– Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom,

– čist, učinkovit i pristupačan javni prijevoz,

– razvoj urbanog prometnog sustava i mobilnost,

– razvoj ICT infrastrukture u gradu.

4. Sačuvati Rijeku 2030. – Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana:

– grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga,

– zeleni grad na moru: prostor u službi građana i gospodarstva,

– grad kružnog gospodarenja resursima, povezan s cijelom regijom.  

Programsko polazište propisano je člankom 25. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), prema kojem se Planom razvoja kao temeljnim srednjoročnim aktom strateškog planiranja od značaja za Grad Rijeku definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva te sektorskih i višesektorskih strategija.

 

 

Članak 5.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja 15 tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.), a odgovorilo je njih devet.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 2. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
 3. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 4. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 5. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 6. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 7. Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
 8. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 9. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka.

           

 

Članak 6.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Odjel je, uz ciljeve za izradu Plana razvoja iz članka 4. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 5. ove Odluke te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Unutar obuhvata predmetnog Plana razvoja nalazi se Zametska pećina koja je temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) zaštićeno područje te na koju predmetni Plan razvoja neće imati utjecaja.
 1. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata predmetnog Plana razvoja nalazi se područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000658 Rječina. Planom razvoja ne planiraju se zahvati unutar navedenog područja niti zadiranje u vodotok Rječine i njezinu obalnu vegetaciju te se stoga može isključiti značajan utjecaj istog na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.
 1. S obzirom na navedene ciljeve Plana razvoja, ne očekuju se novi značajniji utjecaji u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. Primjenom mjera zaštite okoliša i prirode ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 1. Plan razvoja predstavlja akt strateškog planiranja koji sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske mora biti usklađen s Planom razvoja Primorsko-goranske županije i prostornim planovima (Generalni urbanistički plan grada Rijeke i Prostorni plan uređenja grada Rijeke).

Plan razvoja nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 7.

 

Odjel će o ovoj odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/19-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak I.