GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. veljače 2021. godine, donio je

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

 

 

 

Članak 1.

 

 

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se:

  1. Vladimir Predrag, predstavnik Grada Rijeke, za predsjednika,
  2. Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ Rijeka, za člana,
  3. Dijana Trošelj, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu,
  4. Dejan Vujnović, predstavnik Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za člana,
  5. Irena Vukosavljević, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, za članicu.

 

 

Članak 2.

 

 Savjet se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

 Mandat Savjeta započinje dana 10. veljače 2021. godine.

 

 

Članak 3.

 

 Savjet je savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, i to za:

– prijevoz putnika u javnom prometu,

– javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,

– prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 2. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o njemu očitovati.

 

 

Članak 4.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/13-73
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 8. veljače 2021.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.