Datum tiskanog izdanja: 12. listopada 2018.

Godina V - broj 11.


Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. listopada 2018. godine, donio je

  Continue reading

Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst

Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke obuhvaća tekst Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13), tekst Izmjena Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i tekst Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-06/18-03/26
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 24. rujna 2018.

 

 

Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Rijeke
Petra Mandić, v.r.

 

Continue reading