GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 12. listopada 2018. godine

Godina V - broj 11.Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke obuhvaća tekst Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13), tekst Izmjena Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i tekst Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-06/18-03/26
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 24. rujna 2018.

 

 

Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Rijeke
Petra Mandić, v.r.

 

 

STATUT GRADA RIJEKE
(pročišćeni tekst)

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom se podrobnije uređuju obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Grada Rijeke, samoupravni djelokrug Grada Rijeke, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Rijeke, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Rijeke.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

(Napomena: Dopuna članka 1. stavkom 2. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Grada Rijeke utvrđeni su posebnim zakonom.

Granice Grada Rijeke u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice Grada Rijeke mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka je pravna osoba.

Sjedište Grada Rijeke je u Rijeci, Korzo 16.

 

 

Članak 4.

 

Grad Rijeka ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Grbom, zastavom i svečanom pjesmom predstavlja se Grad Rijeka i izražava se pripadnost Gradu Rijeci.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Rijeke.

 

 

Članak 5.

 

Potanji opis grba i zastave Grada Rijeke te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 6.

 

Tekst i napjev svečane pjesme Grada Rijeke te način njezine uporabe uređeni su odlukom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 7.

 

Naziv “Grad Rijeka” i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

O korištenju naziva “Grad Rijeka” i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik.

 

 

Članak 8.

 

Dan Grada Rijeke je 15. lipanj – Dan Svetog Vida zaštitnika Grada.

U Gradu Rijeci svečano se obilježava 3. svibanj – Dan oslobođenja Rijeke od fašizma i 10. svibanj – Dan Svetišta Gospe Trsatske.

 

 

Članak 9.

 

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Rijeke, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja.

 

 

Članak 10.

 

Javna priznanja Grada Rijeke su:

– Nagrada Grada Rijeke za životno djelo,

– Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke”,

– Godišnja nagrada Grada Rijeke,

– Počasni građanin Grada Rijeke. 

(Napomena: Izmjena članka 10. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 11.

 

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke.

 

 

Članak 11a.

 

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

(Napomena: Članak 11a. stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 12.

 

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos u posljednje dvije godine, koji su od osobitog značenja za Grad Rijeku.

(Napomena: Dopuna članka 12. stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 13.

 

Počasnim građaninom Grada Rijeke može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Rijeke, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počasni građanin Grada Rijeke ne stječe posebna prava odnosno obaveze, a počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

 

 

Članak 14.

 

Brisan.

(Napomena: Brisanje članka 14. stupilo na snagu 1. siječnja 2014. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 15.

 

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 16.

 

Pored javnih priznanja iz članka 10. ovoga Statuta, Grad Rijeka dodjeljuje i sljedeće nagrade:

– književnu nagradu “Drago Gervais”, za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva,

– likovnu nagradu “Ivo Kalina”, za posebna ostvarenja na području suvremene umjetnosti,

– nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

– nagrade prosvjetnim radnicima i ustanovama odgoja i obrazovanja, za iznimna postignuća na području odgoja i obrazovanja te prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

– nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i evropskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 17.

 

Grad Rijeka surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Grad Rijeka, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među gradovima u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima odgovarajuću udrugu.

Grad Rijeka surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

 

 

Članak 18.

 

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Rijeka surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sporazum o suradnji Grada Rijeke i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

(Napomena: Izmjena članka 18. stavka 3. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

Članak 19.

 

Osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu: pripadnici nacionalnih manjina) imaju pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodu služenja svojim jezikom i pismom u privatnom i javnom životu te odgoja i obrazovanja na svojem jeziku i pismu, a sve sukladno Ustavu, zakonima te općim aktima Grada Rijeke.

Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta, pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci mogu osnivati udruge, zaklade i fondacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti.

Grad Rijeka sukladno svojim mogućnostima financira djelovanje institucija iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 20.

 

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovana za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje Republike Hrvatske).

 

 

Članak 21.

 

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske ističu vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnici nacionalne manjine, na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište:

– u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu,

– u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se zastava vije na pola koplja.

Vijeća nacionalne manjine i predstavnici nacionalne manjine, u svečanim i drugim prigodama važnim za Grad Rijeku i nacionalnu manjinu, uz zastavu nacionalne manjine mogu isticati i zastavu Grada Rijeke.

 

 

Članak 22.

 

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske i to:

– u sastavu svojih pečata i žigova,

– u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

– u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

 

Članak 23.

 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 24.

 

Priznajući i poštujući vlastita kulturna i povijesna priznanja i nasljeđa, Grad Rijeka osigurava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini uporabu vlastitog jezika i pisma u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke.

Grad Rijeka, u skladu s vlastitim mogućnostima, osigurava te podržava odgojnu i kulturnu djelatnost pripadnika autohtone talijanske manjine i njezinih ustanova.

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 25.

 

Grad Rijeka samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

 

 

Članak 26.

 

Grad Rijeka u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području,

– održavanje javnih cesta,

– izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, te

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Rijeke.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

 

 

Članak 27.

 

Obavljanje pojedinih poslova iz članka 26. ovoga Statuta Grad Rijeka može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima, a osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

(Napomena: Izmjena članka 27. stavka 1. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće.

 

 

Članak 28.

 

Pored poslova iz članka 26. ovoga Statuta, Grad Rijeka može na svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Rijeka može obavljati u skladu sa svojim mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke koju donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 

Članak 29.

 

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Grad Rijeka:

– poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Rijeke, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti i poduzetničkih aktivnosti u Gradu Rijeci,

– osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

– raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Rijeke,

– osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture i sporta,

– osigurava višu razinu standarda zdravstvene zaštite građana,

– osigurava ostvarivanje prava iz socijalne skrbi radi zaštite životnog standarda socijalno ugroženih osoba,

– osigurava uvjete za unapređivanje i zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje prirode,

– osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,

– vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,

– osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu prostornih planova te izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju na načelima održivog razvoja,

(Napomena: Izmjena članka 29. stavka 1. podstavka 10. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

– promiče zaštitu i očuvanje prirodnih dobara i kulturne baštine,

– potiče i unapređuje visoku naobrazbu i znanost u cilju razvoja Grada Rijeke kao sveučilišnog grada,

– osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih interesa i potreba građana,

– osigurava uvjete za ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina,

– potiče razvoj udruga građana,

– njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje, a posebice one vezane uz pomorsku orijentaciju i urbani turizam,

– osigurava provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,

– osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

– osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje,

– obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Grada.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada Rijeke u skladu sa zakonom i ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

Članak 30.

 

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke obavljaju tijela Grada Rijeke i upravna tijela Grada Rijeke.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Rijeci, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

 

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

 

Članak 31.

 

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 32.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(Napomena: Izmjena članka 32. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 33.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

– područje za koje se raspisuje referendum,

– naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

– obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

– referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

– dan održavanja referenduma. 

 

Članak 34.

 

Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke i upisani su u popis birača Grada Rijeke.

(Napomena: Izmjena članka 34. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 35.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Gradsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

(Napomena: Izmjena članka 35. stavaka 1. i 2. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

 

 

Članak 36.

 

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

(Napomena: Izmjena članka 36. stavka 3. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (stambeni blok i slično).

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem medija, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

 

 

Članak 37.

 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

 

 

Članak 38.

 

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

Pravilima mjesnog odbora podrobnije se uređuje način rada mjesnog zbora građana.

 

 

 

Članak 39.

 

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Rijeke.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

 

Članak 40.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Rijeke kao i na rad upravnih tijela Grada Rijeke te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Rijeke, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

 

 

Članak 41.

 

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Grada Rijeke koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i upravnih tijela Grada Rijeke.

Gradonačelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 42.

 

Gradonačelnik saziva, posredstvom mjesnih odbora, sastanak s građanima radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

(Napomena: Izmjena članka 42. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

IV. TIJELA GRADA RIJEKE

 

 

Članak 43.

           

 Tijela Grada Rijeke su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

 

 

Članak 44.

 

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke podijeljene su između Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

 

 

  1. Gradsko vijeće

 

Članak 45.

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Rijeke i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Rijeke te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 35 članova.

Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem jednog člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine.

Zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem odgovarajućeg broja pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnim izborima.

(Napomena: Izmjena članka 45. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 46.

 

Gradsko vijeće:

– donosi Statut Grada Rijeke,

– donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke,

– donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

– nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke,

– donosi smjernice razvoja Grada Rijeke,

– utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Rijeku

– donosi prostorne planove Grada Rijeke,

(Napomena: Izmjena članka 46. stavka 1. podstavka 7. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

– donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

– bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

– osniva radna tijela Gradskog vijeća,

– bira i razrješuje predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

– imenuje, bira i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

(Napomena: Dopuna članka 46. stavka 1. podstavka 12. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

– raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,

(Napomena: Izmjena članka 46. stavka 1. podstavka 13. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Rijeke,

– osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Rijeku te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

– odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

– odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Rijeke u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,

– podstavak 18. brisan,

(Napomena: Brisanje članka 46. stavka 1. podstavka 18. stupilo na snagu 18. travnja 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,

(Napomena: Izmjena članka 46. stavka 1. podstavka 18. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

(Napomena: Izmjena članka 46. stavka 1. podstavka 19. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

– odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

(Napomena: Dopuna članka 46. stavka 1. podstavkom 20. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

– odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

– dodjeljuje javna priznanja Grada Rijeke,

– odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Rijeke udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

– raspisuje referendum za područje Grada Rijeke,

– donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke u skladu sa zakonom,

– obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

 

Članak 47.

 

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 48.

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća iz stavka 2. ovoga članka bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

(Napomena: Izmjena članka 48. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

Članak 49.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

– saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća,

– predstavlja Gradsko vijeće,

– brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,

– koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća,

– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća, o prestanku mandata članova Gradskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća,

– brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

– obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća.  

 

 

 

Članak 50.

 

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 51.

 

Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Grada Rijeke, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 51. stavka 2. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma iz članka 32. ovoga Statuta kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

(Napomena: Dopuna članka 51. stavkom 3. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13

Izmjena članka 51. stavka 3. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 64. stavka 6. ovoga Statuta Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(Napomena: Dopuna članka 51. stavkom 4. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

 

 

Članak 52.

 

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo:

– predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća,

– podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

– izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća,

– biti birani u odbore i druga radna tijela Gradskog vijeća,

– postavljati pitanja gradonačelniku o njegovom radu,

(Napomena: Izmjena članka 52. stavka 1. podstavka 5. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

– izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

(Napomena: Dopuna članka 52. stavkom 2. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom Gradskog vijeća.

(Napomena: Dopuna članka 52. stavka 1. podstavkom 6. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

Članak 53.

 

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću, radnim tijelima Gradskog vijeća te upravnim i kazališnim vijećima ustanova kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s odlukom Gradskog vijeća, a u nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s aktima tih pravnih osoba.

 

 

Članak 54.

 

Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

 

 

Članak 55.

 

Stalni odbori Gradskog vijeća su:

– Odbor za Statut, Poslovnik i propise,

– Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja,

– Odbor za javna priznanja Grada Rijeke,

– Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke,

– Odbor za promet,

– Odbor za proračun i financije,

– Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,

– Odbor za komunalno gospodarstvo,

– Odbor za kulturu,

– Odbor za sport i tehničku kulturu,

– Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

– Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje,

– Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,

– Odbor za nacionalne manjine,

– Odbor za mjesnu samoupravu,

– Odbor za ravnopravnost spolova.           

 

Članak 56.

 

Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Rijeke kao savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Rijeke uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke koju donosi Gradsko vijeće.

(Napomena: Izmjena članka 56. stupila na snagu 28. svibnja 2014. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14)

 

 

  1. Gradonačelnik

Članak 57.

 

Gradonačelnik zastupa Grad Rijeku i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Rijeci.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

(Napomena: Izmjena članka 57. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 57a.

 

Iznimno od odredbe članka 57. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Rijeci je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

(Napomena: Članak 57a. stupio na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 58.

 

 Gradonačelnik:

– utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

– donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

– daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

– odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke, kao i prihodima i rashodima Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Rijeke,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

– odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

– utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Rijeke u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,

– imenuje i razrješava predstavnike Grada Rijeke u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

– usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire zakonitost njihovog rada,

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Rijeke,

– odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Rijeke,

– odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Rijeci,

– podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

– zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

– odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,

– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Rijeke ili drugim propisima.Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju “Službenih novina Grada Rijeke” koji slijedi nakon donošenja te odluke. 

(Napomena: Izmjena članka 58. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. podstavka 9. i 10. ovoga članka Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnja izvješća.

  

 

Članak 59.

 

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnja izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. rujna tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. veljače naredne godine.

 

 

Članak 60.

 

Pored izvješća iz članka 59. ovoga Statuta, Gradsko vijeće može tražiti od Gradonačelnika da podnese izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik podnosi na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 61.

 

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjenicima.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.     

 

 

Članak 62.

 

Gradonačelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg odredi Gradonačelnik.

 

 

Članak 63.

 

Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište na području Grada Rijeke, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

– smrću.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 57a. ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 57a. ovoga Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(Napomena: Izmjena članka 63. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

Članak 64.

 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 64. stavka 2. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike Gradonačelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od šest mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

(Napomena: Izmjena članka 64. stavka 4. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(Napomena: Dopuna članka 64. stavkom 6. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(Napomena: Izmjena članka 64. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 65.

 

Brisan.

(Napomena: Brisanje članka 65. stupilo na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 66.

 

Brisan.

(Napomena: Brisanje članka 66. stupilo na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 67.

 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 67. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

 

V. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA RIJEKE

 

  1. Upravna tijela Grada Rijeke

 

 

Članak 68.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku ustrojavaju se upravna tijela Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

 

 

Članak 69.

 

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Rijeke, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove.

(Napomena: Izmjena članka 69. stavka 1. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna su tijela dužna raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

 

Članak 70.

 

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 71.

 

 Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

 Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

 

Članak 72.

           

Za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela kojim upravljaju, pročelnici upravnih tijela odgovorni su Gradonačelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnici upravnih tijela dužni su u svom radu pridržavati se uputa Gradonačelnika.

 

 

  1. Javne službe Grada Rijeke

 

Članak 73.

 

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Rijeka osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 74.

 

 Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

 Grad Rijeka te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

 

Članak 75.

 

Grad Rijeka osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Rijeka može povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji.

 

 

Članak 76.

 

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Rijeka osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Rijeka osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

 

Članak 77.

 

Ustanove kojih je osnivač Grad Rijeka samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

 

 

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 78.

 

Na području Grada Rijeke osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

 

Članak 79.

 

Mjesni odbor osniva se za dio grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 80.

 

Na području Grada Rijeke mjesni odbori su: Luka, Školjić, Orehovica, Svilno, Pašac, Draga, Sv. Kuzam, Drenova, Mlaka, Potok, Banderovo, Brašćine-Pulac, Pehlin, Podvežica, Pećine, Srdoči, Grbci, Centar-Sušak, Bulevard, Krimeja, Turnić, Škurinje, Grad Trsat, Vojak, Kantrida, Zamet, Sv. Nikola, Podmurvice, Škurinjska Draga, Kozala, Belveder, Brajda-Dolac i Gornja Vežica.

 

Članak 81.

 

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana s toga područja.

 

 

Članak 82.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

– 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

– članovi Gradskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća o podnošenju prijedloga akata,

– radna tijela Gradskog vijeća, i

– Gradonačelnik.

(Napomena: Izmjena članka 82. stavka 1. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Gradsko vijeće na temelju mišljenja Gradonačelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata Grada Rijeke.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

 

 

Članak 83.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

 

Članak 84.

 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora te druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

– mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova,

– mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova,

– mjesnog odbora koji ima više od 11.000 stanovnika ima devet članova. 

(Napomena: Izmjena članka 84. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 85.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

(Napomena: Izmjena članka 85. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 86.

 

Vijeće mjesnog odbora:

– donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

– donosi financijski plan i godišnji obračun,

(Napomena: Izmjena članka 86. stavka 1. podstavka 2. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

– donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

– donosi pravila mjesnog odbora,

– donosi poslovnik o svom radu,

– bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora,

– saziva mjesne zborove građana,

– odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Rijeke za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,

– surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Rijeke,

– osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,

– surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

– obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 87.

 

Odredbama Glave VI. ovoga Statuta uređene su osnove pravila mjesnog odbora.

 

 

Članak 88.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

– predstavlja mjesni odbor,

– saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,

– provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,

– vodi mjesne zborove građana,

– informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

– brine o javnosti rada mjesnog odbora,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

 

Članak 89.

 

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

– prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

– predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,

– raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,

– obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

 Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

 

 

 

Članak 90.

 

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

 

 

Članak 91.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavljaju upravna tijela na način propisan općim aktom Grada Rijeke kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela.

 

Članak 92.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik.

Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Rijeke, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

(Napomena: Izmjena članka 92. stavka 2. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

VII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

 

 

Članak 93.

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

 

 

Članak 94.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci imaju pravo:

– predlagati tijelima Grada Rijeke mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Rijeci, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Rijeke,

– biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,

– davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općim aktima Grada Rijeke.

 

 

Članak 95.

 

U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

 

Članak 96.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 94. ovoga Statuta.

 

 

 

Članak 97.

 

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Rijeke.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Grada Rijeke mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

 

 

Članak 98.

 

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

(Napomena: Izmjena članka 98. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA RIJEKE

 

 

Članak 99.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Rijeci čine imovinu Grada Rijeke.

Grad Rijeka mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

(Napomena: Izmjena članka 99. stavka 2. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

Članak 100.

 

 Grad Rijeka ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Rijeke moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Grada Rijeke u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 101.

 

Prihodi Grada Rijeke su:

– gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

– prihodi od stvari u vlasništvu Grada Rijeke i imovinskih prava,

– prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke odnosno u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice,

– prihodi od naknade za koncesije,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Rijeka propisuje u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkom porezu u skladu sa zakonom,

– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

– drugi prihodi u skladu sa zakonom.

(Napomena: Izmjena članka 101. stupila na snagu 26. srpnja 2018. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

 

Članak 102.

 

Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina gradskih poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

 

Članak 103.

 

Svi prihodi i primici proračuna Grada Rijeke raspoređeni su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

 

 

Članak 104.

 

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

 

Članak 105.

 

 Grad Rijeka se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

 Grad Rijeka može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

 

Članak 106.

 

  Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke nadzire Gradsko vijeće.

  Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada Rijeke nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

 

 

IX. AKTI GRADA RIJEKE

 

Članak 107.

 

Gradsko vijeće donosi Statut Grada Rijeke, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

 

Članak 108.

 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

 

Članak 109.

 

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Opći akt stupa na snagu najranije osmoga dana od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

(Napomena: Izmjena članka 109. stupila na snagu 28. svibnja 2014. godine, “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14)

 

 

Članak 110.

 

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

(Napomena: Izmjena članka 110. stupila na snagu 24. veljače 2013. godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 111.

 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

 

 

X. JAVNOST RADA

 

Članak 112.

 

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Rijeke je javan.

 

 

Članak 113.

 

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća.

O radu Gradskog vijeća i odlukama koje Gradsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Gradsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a prijedlozi akata Gradskog vijeća odnosno akti Gradskog vijeća objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se službena priopćenja medijima.

Ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 114.

 

Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke putem medija, web stranica Grada Rijeke ili na drugi prikladan način.

 

 

Članak 115.

 

Grad Rijeka organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

 

 

Članak 116.

 

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela.

 

 

Članak 117.

 

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada Rijeke te druge materijale u svezi s radom tijela Grada Rijeke omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Grada Rijeke kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

 

Članak 118.

 

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Rijeke mora biti istaknut naziv tijela, a na odgovarajućem mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Rijeke.

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 119.

 

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Rijeke može podnijeti Gradonačelnik ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta Grada Rijeke odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

 

Članak 120.

 

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Rijeke u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

 

 

Članak 121.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 – pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07).

 

 

Članak 122.

 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

  

 

STATUTARNA ODLUKA
o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju
Mjesnog odbora Gornji Zamet
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 11/10)

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Statutarnom odlukom iz područja Mjesnog odbora Zamet izdvaja dio područja tog mjesnog odbora te se na tom području osniva novi Mjesni odbor Gornji Zamet.

 

 

Članak 2.

 

Područja, granice i sjedišta mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

 

Napomena: Statutarna odluka o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 11/10) stupila je na snagu 10. travnja 2010. godine.

 

 

 

 

 

 

 

STATUTARNA ODLUKA
o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić
(“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/17)

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Statutarnom odlukom mijenja naziv Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić-Stari grad.

 

 

Članak 2.

 

Područje, granice i sjedište mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke utvrđeno je Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Napomena: Statutarna odluka o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/17) stupila je na snagu 5. siječnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13)

 

 

Članak 27.

 

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Rijeke u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

 

 

Članak 28.

 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, osim članaka 12., 16. i 18., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članci 3., 4. i 5. stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine.

 

 

Napomena: Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13) stupile su na snagu 24. veljače 2013. godine.

  

 

  

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjena Statuta Grada Rijeke
(“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14)

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Napomena: Izmjene Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) stupile su na snagu 28. svibnja 2014. godine.

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke
(“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18)

 

 

Članak 14.

 

 Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

 

Članak 15.

 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Napomena: Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18) stupile su na snagu 26. srpnja 2018. godine.