GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 12. listopada 2018.

Godina V - broj 11.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. listopada 2018. godine, donio je

 

 

 

 

 

IZMJENE
Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu

 

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/18 i 6/18), u točki II. mijenja se tablica koja se nalazi u Privitku i čini sastavni dio Plana (Privitak 1.).

 

 

II.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/120-29
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 1. listopada 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1.