Datum tiskanog izdanja: 12. listopada 2018.

Godina V - broj 11.


Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. listopada 2018. godine, donio je

  Continue reading