Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. ožujka 2022.

Godina IX - broj 4.


Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike

Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2022. godine, donio je

Continue reading

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. ožujka 2022. godine, donio je

  Continue reading