GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. ožujka 2022.

Godina IX - broj 4.Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta
za određene korisnike

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/22), u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

„Pravosudno tijelo – ukupno 7 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Frana Kurelca…………………………………………………………3 mjesta

– Putnička obala ………………………………………………….……………4 mjesta.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/21-13
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 8. ožujka 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.