GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. ožujka 2022.

Godina IX - broj 4.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

 

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2022. godinu

 

 

 

I.

 

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke u 2022. godini.

 

II. 

 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke za 2022. godinu utvrđuje se u Tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak).

 

III.

  

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/23-13
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 9. ožujka 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Privitak – Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2022. godinu