TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. ožujka 2022.

Godina IX - broj 4.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 4. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i
u javnim garažama na području grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

 

Članak 2. 

 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge).

Korisnik usluge je vlasnik vozila i/ili primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, a evidentiran je u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, i/ili najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, odnosno osoba iz članka 24. ovih Općih uvjeta, a koji koristi uslugu sukladno ovim Općim uvjetima.

Vozilo, u smislu ovih Općih uvjeta, je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda.

 

Članak 3.

 

Javnim parkiralištem, u smislu ovih Općih uvjeta, smatra se:

– uređena javna površina koja se koristi za parkiranje vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te građevina koja se koristi za parkiranje vozila s pripadajućom opremom i u vlasništvu je Grada, a na kojima se obavlja naplata parkiranja.

 

Članak 4.

 

Javno parkiralište iz članka 3. ovih Općih uvjeta može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili povremeno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište na kojem se naplata obavlja u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Isporučitelja usluge.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

 

Članak 5.

 

Radno vrijeme javnog parkirališta utvrđuje Uprava Isporučitelja usluge.

 

Članak 6.

 

Javna parkirališta iz članka 3. podstavka 1. ovih Općih uvjeta razvrstavaju se u parkirališna područja i parkirališne zone.

Parkirališna područja i parkirališne zone određuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Uprave Isporučitelja usluge.

 

Članak 7.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

 

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

 

Članak 8.

 

Korisnik usluge sklapa s Isporučiteljem usluge ugovor o isporuci usluge temeljem preuzete parkirne karte kupljene ručnom naplatom ili putem parkirnog automata, zaprimljene SMS poruke o plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog uređaja, zaprimljene potvrde o plaćanju putem web platforme ili mobilne aplikacije, preuzete parkirne karte kupljene putem maloprodajnih objekata, ili na drugi način kojim je korisniku usluge od strane Isporučitelja usluge omogućeno plaćanje i preuzimanje parkirne karte.

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge prihvaća odredbe ugovora o isporuci usluge utvrđene ovim Općim uvjetima.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta koji nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu sukladno ovim Općim uvjetima, korištenje otvorenog javnog parkirališta ugovara s Isporučiteljem usluge sukladno člancima 22. i 23. ovih Općih uvjeta.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta koji nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu sukladno ovim Općim uvjetima, korištenje zatvorenog javnog parkirališta ugovara s Isporučiteljem usluge sukladno članku 31. ovih Općih uvjeta.

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta s Upravom Isporučitelja usluge sukladno članku 24. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 9.

 

Ugovorom iz članka 8. stavaka 1., 3., 4 i 5. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Isporučitelja usluge  za čuvanje, oštećenje, krađu vozila ili krađu stvari iz vozila.

 

Članak 10.

 

Korisnik usluge dužan je koristiti javno parkiralište na način da vozilo parkira unutar označenog parkirališnog mjesta.

Ukoliko korisnik usluge parkira vozilo na način da zauzme više od jednog  parkirališnog mjesta, mora kupiti onoliki broj parkirnih karti koliko je parkirališnih mjesta zauzeo.

 

Članak 11.

 

Za korištenje javnog parkirališta koriste se slijedeće vrste parkirnih karata:

– satna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),

– cjelodnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: cjelodnevna karta),

– tjedna parkirna karta (u daljnjem tekstu: tjedna karta),

– mjesečna parkirna karta (u daljnjem tekstu: mjesečna karta),

– povlaštena parkirna karta (u daljnjem tekstu: PPK),

– dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: DPK).

Izgled i sadržaj parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka određuje Uprava Isporučitelja usluge.

Materijalne troškove izrade parkirnih karata snosi korisnik usluge.

 

Članak 12.

 

Za korištenje javnog parkirališta može se koristiti satna karta.

Satna karta za otvoreno javno parkiralište vrijedi za parkirališno područje, parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana.

                                                      

Članak 13.

 

Za korištenje otvorenog javnog parkirališta može se koristiti cjelodnevna karta.

Cjelodnevna karta vrijedi za parkirališno područje i parkirališnu zonu za koju je izdana te važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta na dan kada je kupljena.

 

Članak 14.

 

Korisnik otvorenog javnog parkirališta koji koristi javno parkiralište korištenjem satne ili cjelodnevne karte dužan je, najkasnije u roku od 10 minuta po dolasku na parkirališno mjesto, kupiti i istaknuti satnu ili cjelodnevnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili je istaknuti na vidljivo mjesto ukoliko vozilo nema zatvoreni prostor, zaprimiti SMS poruku o izvršenom plaćanju satne ili cjelodnevne karte ili zaprimiti potvrdu da je plaćanje izvršeno putem web platforme ili mobilne aplikacije, preuzeti račun ako je plaćanje izvršeno na maloprodajom objektu, ili kupiti i/ili istaknuti satnu ili cjelodnevnu kartu na drugi način kojim je korisniku usluge od strane Isporučitelja usluge omogućeno plaćanje i preuzimanje parkirne karte.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta koji koristi javno parkiralište korištenjem satne karte, dužan je prilikom ulaska na zatvoreno javno parkiralište preuzeti potvrdu o ulasku na javno parkiralište. Prilikom izlaska iz zatvorenog javnog parkirališta, korisnik je dužan platiti cijenu usluge parkiranja sukladno člancima 27. i 28. ovih Općih uvjeta.

Dozvoljeno vrijeme za traženje slobodnog parkirališnog mjesta i napuštanja zatvorenog javnog parkirališta bez plaćanja satne karte je 10 minuta od preuzimanja potvrde o ulasku na javno parkiralište.

Valjana satna karta ili cjelodnevna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište,

b) za parkirališno područje i parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkiralište,

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Na javnim parkiralištima na kojima za to postoje uvjeti, valjana satna ili cjelodnevna karta je ona karta na kojoj je, pored podataka iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, vidljiva i registarska oznaka vozila za koje je plaćeno parkiranje.

 

Članak 15.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti jednu ili više tjednih karti za otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište.

Tjedna karta može se koristiti isključivo za registarsku oznaku vozila za koje je izdana, za vremensko razdoblje za koje je izdana te za javno parkiralište za koje je izdana.

 

Članak 16.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti mjesečnu kartu za otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište.

Mjesečna karta može se koristiti isključivo za registarsku oznaku vozila za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje je izdana te za javno parkiralište za koje je izdana.

Javna parkirališta za koja se može kupiti mjesečna karta određuje Uprava Isporučitelja usluge.

 

Članak 17.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze na području na kojem se obavlja naplata parkiranja sukladno ovim Općim uvjetima, ima pravo na kupnju više mjesečnih karti za potrebe gostiju sobe, apartmana odnosno kuće za odmor.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje mjesečne karte, dužna je dostaviti rješenje nadležnog tijela Primorsko-goranske županije, izdanog za svaku pojedinu sobu, apartman ili kuću za odmor, kao i potvrdu Turističke zajednice Grada Rijeke o tome da je podmirila sva davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba i porez).

Broj mjesečnih karti za osobe iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Uprava Isporučitelja usluge uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 18.

 

Za korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima Isporučitelj usluge izdaje PPK sukladno člancima 19. i 20. ovih Općih uvjeta.

Javna parkirališta za koja se može kupiti PPK određuje Uprava Isporučitelja usluge.

 

Članak 19.

 

Pravo na PPK ima fizička osoba (stanar) ako:

  • ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom,
  • ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), koristi službeno vozilo tijekom 24 sata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom poslodavca.

Pravo na PPK ima i fizička osoba  – obrtnik koja ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova i izvatkom iz obrtnog registra (koji ne smiju biti stariji od 30 dana) te ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom uz uvjet da je u prometnoj dozvoli vozila navedena ista adresa kao u osobnoj iskaznici ili uvjerenju o prebivalištu.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kao i fizičkoj osobi – obrtniku iz  stavka 2. ovoga članka može se izdati najviše jedna PPK.

Fizička osoba  – obrtnik ne može istovremeno ostvariti pravo na PPK kao fizička osoba ( stanar)  na adresi u parkirališnoj zoni naplate na kojoj je prijavljeno sjedište obrta.

 

Članak 20.

 

Osim osoba određenih u članku 19. ovih Općih uvjeta, pravo na  PPK imaju i:

  • članovi Gradskog vijeća Grada, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge za određeno vozilo,
  • članovi Skupštine Primorsko-goranske županije, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge za određeno vozilo,
  • članovi vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnici nacionalnih manjina u Gradu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge, za određeno vozilo vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine,
  • osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti na temelju rješenja nadležnog tijela, za određeno vozilo koje koriste, na svim javnim parkiralištima za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana za vozila s osobama s invaliditetom,
  • fizičke osobe – hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata kojima je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata priznat na temelju rješenja nadležnog ministarstva, a imaju vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuju važećom prometnom dozvolom, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge, za određeno vozilo.

 

 Članak 21.

 

Korisnik javnog parkirališta ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu PPK.

Valjana PPK je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:

a) za vozilo za koje je izdana odnosno za registarsku oznaku parkiranog vozila,

b) za vremensko razdoblje za koje je izdana,

c) za javno parkiralište za koje je izdana.

Korisnik ostvaruje mogućnost kupnje PPK samo po jednoj osnovi propisanoj u člancima 19. i 20. ovih Općih uvjeta, po vlastitom izboru.

PPK vrijedi od trenutka kada je kupljena i dok korisnik PPK ispunjava uvjete iz članaka 19. i 20. ovih Općih uvjeta, odnosno do otkaza usluge parkiranja od strane korisnika PPK.

Ako korisnik PPK tijekom njezina važenja promijeni registarsku oznaku vozila za koje je ista izdana ili kupi novo vozilo, Isporučitelj usluge će na zahtjev korisnika izvršiti izmjenu  registarske oznake na PPK.

Troškove zamjene PPK iz stavka 5. ovoga članka snosi korisnik PPK.

 

 Članak 22.

 

DPK je parkirna karta koju plaća korisnik otvorenog javnog parkirališta koji nema valjanu, odnosno odgovarajuću parkirnu kartu te se smatra da je s Isporučiteljem usluge sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje DPK od strane ovlaštene osobe Isporučitelja usluge.

Ukoliko korisnik iz stavka 1. ovoga članka, prilikom parkiranja vozila zauzme više od jednog parkirališnog mjesta, smatrat će se da je s Isporučiteljem usluge sklopio ugovor o korištenju više parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje DPK od strane ovlaštene osobe Isporučitelja usluge.

DPK je važeća isključivo za parkirališnu zonu za koju je izdana i za sve parkirališne zone s istom ili nižom cijenom jednog sata parkiranja.

Ukoliko korisnik iz stavka 1. ovoga članka, nakon izdavanja DPK za određenu parkirališnu zonu, premjesti vozilo i isto parkira u parkirališnoj zoni s višom cijenom parkiranja, a nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu za tu parkirališnu zonu, ovlaštena osoba Isporučitelja usluge  izdat će mu nalog za plaćanje DPK za tu parkirališnu zonu.

 

Članak 23.

 

Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja registarske oznake vozila te ispisivanje DPK i naloga, a sve sukladno ugovoru o isporuci usluge iz članka 8. stavka 3. ovih Općih uvjeta.

DPK i nalog izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja usluge za nadzor nad parkiranjem vozila, koja DPK i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili ih ističe na vidljivo mjesto ako se radi o vozilu koje nema zatvoreni prostor.

Dostavljanje DPK i naloga na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje, uništenje ili otuđenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje DPK.

Ukoliko korisnik otvorenog javnog parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo više parkirališnih mjesta, izdat će mu se odgovarajući broj DPK i naloga za plaćanje DPK.

Rok za plaćanje je osam dana od danja izdavanja DPK i naloga.

  

Članak 24.

 

Na javnom parkiralištu može se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto označeno prometnom signalizacijom i uz postavljeni element blokade od strane Isporučitelja usluge.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada daje prethodnu suglasnost na predloženu prometnu signalizaciju i element blokade iz stavka 2. ovoga članka.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna cijena u iznosu propisanom Cjenikom iz članka 26. ovih Općih uvjeta.

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta s Upravom Isporučitelja usluge u suglasju sa općim aktom Grada kojim se uređuje promet na području grada Rijeke.

 

Članak 25.

 

Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta.

 

 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

 

 

Članak 26.

 

Cijene usluge parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Uprava Isporučitelja usluge uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 27.

 

Kupnja satne karte za otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište obavlja se:

– ručnom naplatom,

– automatskom kupnjom,

– poluautomatskom kupnjom,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme, uz ispunjavanje odgovarajućeg obrasca kako je predviđeno na web platformi,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

– na drugi način kojim je korisniku usluge od strane Isporučitelja usluge omogućeno plaćanje i preuzimanje parkirne karte.

Ručna naplata podrazumijeva plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Isporučitelja usluge.

Automatska kupnja na otvorenom javnom parkiralištu podrazumijeva plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata.

Automatska kupnja na zatvorenom javnom parkiralištu podrazumijeva preuzimanje potvrde po ulasku na javno parkiralište iz ulaznog automata, a plaćanje cijene i preuzimanje satne  karte  se obavlja na automatskoj blagajni neposredno prije napuštanja javnog parkirališta.

Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje potvrde po ulasku na javno parkiralište iz ulaznog automata, a plaćanje cijene i preuzimanje satne karte obavlja se kod ovlaštene osobe Isporučitelja usluge neposredno prije napuštanja javnog parkirališta.

Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika javnog parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno.

Kupnja putem web platforme podrazumijeva plaćanje cijene uplatom putem internet aplikacije te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobilnom uređaju te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom objektu pri čemu se satna karta preuzima od prodavača.

 

 

Članak 28. 

 

Kupnja cjelodnevne karte za otvoreno javno parkiralište obavlja se:

– gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Isporučitelja usluge na prodajnom mjestu,

– automatskom kupnjom,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme, uz ispunjavanje odgovarajućeg obrasca kako je predviđeno na web platformi,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

– na drugi način kojim je korisniku usluge od strane Isporučitelja usluge omogućeno plaćanje i preuzimanje parkirne karte,

a sukladno odredbi članka 27. stavcima 2. – 4. i 6. – 9. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 29. 

 

Kupnja tjedne karte, mjesečne karte i PPK za otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište  obavlja se:

– plaćanjem cijene putem transakcijskog računa ili gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Isporučitelja usluge na prodajnom mjestu,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme uz ispunjavanje odgovarajućeg obrasca kako je predviđeno na web platformi,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

– na drugi način kojim je korisniku usluge od strane Isporučitelja usluge omogućeno plaćanje i preuzimanje parkirne karte,

a sukladno odredbi članka 27. stavcima 2. i 6. – 9. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 30.

 

Parkirna karta koja je kupljena za važeću registarsku oznaku vozila, ali korištenjem neistinitih, netočnih ili krivotvorenih podataka, što je ovlaštena osoba Isporučitelja usluge utvrdila uvidom u evidencije nadležnih tijela ili drugim dokaznim sredstvima, smatrat će se nevažećom od trenutka kupnje parkirne karte.

 

 

Članak 31.

 

Dnevna naknada je naknada koju plaća:

– korisnik javnog parkirališta koji je parkirao vozilo na zatvorenom javnom parkiralištu bez plaćene odgovarajuće parkirne karte, nakon isteka roka od 24 sata od trenutka ulaska sa vozilom na zatvoreno javno parkiralište,

– korisnik javnog parkirališta koji bez plaćanja cijene usluge parkiranja napusti zatvoreno javno parkiralište suprotno odredbama ovih Općih uvjeta.

Dnevnu naknadu i nalog za plaćanje dnevne naknade u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja usluge za nadzor nad parkiranjem vozila, koja dnevnu naknadu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili na vidljivo mjesto ukoliko vozilo nema zatvoreni prostor.

Dnevnu naknadu i nalog za plaćanje dnevne naknade u slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja usluge za nadzor nad parkiranjem vozila, koja dnevnu naknadu i nalog dostavlja na adresu korisnika usluge.

Dostavljanje dnevne naknade i naloga na način utvrđen u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje, uništenje ili otuđenje istih nema utjecaja na valjanost dostave i ne odgađa plaćanje izdane dnevne naknade i naloga.

Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, registarsku oznaku vozila te ispisivanje dnevne naknade i naloga, a sve sukladno ugovoru o isporuci usluge iz članka 8. stavka 4. ovih Općih uvjeta.

Dnevna naknada se obračunava na način da se broj sati provedenih na javnom parkiralištu pomnoži s cijenom sata koja vrijedi na tom javnom parkiralištu.

Ukoliko korisnik javnog parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo više parkirališnih mjesta, izdat će mu se odgovarajući broj dnevnih naknada i naloga.

Rok za plaćanje je osam dana od dana izdavanja dnevne naknade i naloga.

Korisnik parkiranja iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je platiti dnevnu naknadu prema Cjeniku iz članka 26. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 32.

 

Cijenu usluge parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 3. ovih Općih uvjeta ne plaćaju:

– osobe s invaliditetom za parkirališna mjesta koja su rezervirana za vozila osoba s invaliditetom,

– vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila za vrijeme punjenja vozila.

Vozilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima, ispod vjetrobranskog stakla na vidljivom mjestu.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti sa parkirališnog mjesta na kojem se ne nalazi uređaj za punjenje vozila.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka može se zadržati na mjestu za punjenje vozila najduže tri sata, a nakon isteka tog vremena Isporučitelj usluge će mu naplatiti uslugu parkiranja u skladu s Cjenikom iz članka 26. ovih Općih uvjeta.

Isporučitelj usluge vodi očevidnik o vozilima iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 Članak 33.

 

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 34.

 

Korisnicima koji su ostvarili pravo na korištenje javnog parkirališta kupnjom parkirne karte prema odredbama Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19, 5/21 i 8/21), kupljena parkirna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, korisnici ostvaruju pravo na korištenje javnog parkirališta isključivo pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

  

Članak 35.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja usluge, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 36.

 

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19, 5/21 i 8/21).

 

 

Članak 37.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

 

Direktor
Željko Smojver, v.r.