Ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Godina III - broj 12.


Pravilnik o dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Grada Rijeke

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 70. stavka 3. Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 18/03, 21/03 – ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. studenoga 2016. godine, donio je
Continue reading

Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada

Na temelju članka 4. stavka 2. Poslovnika o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/11) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 31. listopada 2016. godine, donio je

Continue reading

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. listopada 2016. godine, donio je

Continue reading