GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Godina III - broj 12.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. listopada 2016. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, 5/16 i 10/16) članak 2. mijenja se i glasi:

 

” U 2016. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

 

R.br.

 

 

Naziv

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2016. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2016. godine

1

Dohranjivanje plaža šljunkom: plaže za pse (Igralište i Brajdica), plaža Grčevo, Sablićevo i plaža Ploče.

320.000,00

217.000,00

2

Sanacija sunčališta na plaži Lungo mare, nastavak uređenja

177.000,00

0,00

3

Uređenje sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama – radovi uz morsku obalu i pod morem na lokacijama: S zavoj, Lungo mare, Park hotel- zapad i plaža Igralište

175.000,00

0,00

4

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

-sanitarnih objekata,

-obalnih zidova,

-obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

-sunčališta,

-staza,

-stubišta,

-ograda,

-opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana),

-dohranjivanje plaža šljunkom  razastiranje i planiranje,

-održavanje stjenskih pokosa na plažama,

-uređenje prilaza plažama,

-uređenje obalnog puta Lungo mare,

-ostalo

200.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.000,00

5

Nabava i postava penjalica i platformi za ulazak kupača u more na plaži Ploče

 

130.000,00

 

0,00

6

Nabava penjalica za ulazak kupača u more za lokacije: Lungo mare, Park hotel- zapad i plaža Igralište

31.000,00

26.000,00

7

Projektna dokumentacija

(idejno rješenje, idejni, glavni i izvedbeni projekt)

Obalna šetnica s plažama – zapad, faza projekta:

Rekonstrukcija i proširenje plaže Kostanj

 

 

375.000,00

 

 

65.000,00

8

Projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt, geodetski snimak)

Obalna šetnica s plažama – zapad, dionica A, faza projekta:Kostabela-Preluk

 

325.000,00

325.000,00

9

Projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt, geodetski projekt i parcelacija)

Obalna šetnica s plažama – zapad, dionica B, faza projekta:Bivio – Kostabela

333.000,00

 

93.000,00

 

10

Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt)

Uređenje  betonskog sunčališta plaže Brgudi

30.000,00

30.000,00

11

Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt)

Uređenje platoa i izrada i postava tradicijskog broda na kopnu na plaži Igralište

 

 

60.000,00

 

 

0,00

12

Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt)

Uređenje sunčališta plaže  Park hotel-zapadno

30.000,00

30.000,00

13

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

                80.000,00

 

80.000,00

14

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2016. godine

 

87.000,00

 

87.000,00

15

Dobava i ugradnja električne brave – čitača bezkontaktnih kartica prema standardu ISO EM 4100 na velikoj platformi plaže Ploče

30.000,00

0,00

16

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

9.000,00

9.000,00

17

Utrošak električne energije za tri platforme za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK

8.000,00

8.000,00

18

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

19

Izrada novog priključka na postojeću vodovodnu mrežu i izrada vodovodnog voda za opskrbu plaže Križić

    10.000,00

    10.000,00

20

Tehnička priprema za ugradnju razvodnog ormara za privremeni priključak na plaži Akademija

 

10.000,00

 

10.000,00

21

Izrada i ugradnja razvodnog ormara za privremeni priključak na plaži Akademija

45.000,00

0,00

22

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

5.000,00

5.000,00

23

Sanacija stijenskog pokosa i uređenje plaže Ružićevo- izvedbeni projekt

0,00

30.000,00

24

Izrada tehničke dokumentacije za usklađenje izvedenog stanja u katastru za sanaciju obalnog zida, stubišta i staze na Preluku

0,00

8.000,00

25

Izrada tehničke dokumentacije za usklađenje izvedenog stanja u katastru za sanaciju obalnog zida u Pulskoj ulici kod kbr.19. u Rijeci

0,00

8.000,00

26

Sanacija sunčališta na plaži Lungo mare

0,00

95.000,00

27

Uređenje sunčališta i staze na plaži Grčevo

0,00

612.000,00

28

Izvedbeni projekt sanacije obalnog zida do plaže za pse Brajdica

0,00

22.000,00

29

Uređenje staze do šljunčane plažice istočno na plaži Igralište

0,00

 

452.000,00

30

Stručni i obračunski nadzor nad uređenjem staze do šljunčane plažice istočno na plaži Igralište

0,00

15.000,00

31

Sanacija obalnog zida do plaže za pse Brajdica

0,00

143.000,00

 

 

Sveukupno:

 

2.490.000,00

 

2.578.000,00

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.578.000,00 kn.”

 

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/79-83
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 24. listopada 2016.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.