GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Godina III - broj 12.Na temelju članka 4. stavka 2. Poslovnika o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/11) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 31. listopada 2016. godine, donio je

 

 

 

 

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada

 

 

 

Članak 1.

 

U Komisiju za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se:

  1. Eda Rumora, predstavnica Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, predsjednica,
  1. Zvonko Štimac, predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav, potpredsjednik,
  1. Gordan Resan, predstavnik Društva arhitekata Rijeka, član,
  1. dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, predstavnica Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, članica,
  1. prof.dr.sc. Marina Vicelja – Matijašić, predstavnica Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja, članica.

 

 

 

Članak 2.

 

Članovi Komisije imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

 

 

Članak 3.

 

Djelokrug rada Komisije određen je Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja “Stari grad” (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08) i Poslovnikom o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/11).

 

 

 

Članak 4.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vrijediti Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/11).

 

 

Članak 5.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” .

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/80-83
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 31. listopada 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.