GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

prema socijalnim kriterijima

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji su slabijeg socijalnog statusa, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se sredstvima za pružanje mogućnosti jednake dostupnosti obrazovanja te time uspješnijeg uključivanja u svijet rada.

 

Članak 3.

 

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Članak 4.

 

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi koja ne naplaćuje školarinu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) učenik

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području grada Rijeke, ili boravište na području grada Rijeke ukoliko se radi o udomljenoj osobi sukladno odredbama zakona koji uređuje udomiteljstvo,
 • da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,
 • da je učenik prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole,
 • da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5.

b) student

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području grada Rijeke, ili boravište na području grada Rijeke ukoliko se radi o udomljenoj osobi sukladno odredbama zakona koji uređuje udomiteljstvo,
 • da nije stariji od 30 godina na dan objave javnog natječaja,
 • da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,
 • da je student prve, druge treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija, ili prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, ili prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,
 • da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,
 • da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova.

 

Članak 5.

 

Smatra se da je učenik/student slabijeg socijalnog statusa, u smislu ove Odluke ako je:

 • kućanstvo učenika/studenta korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili,
 • kućanstvo učenika/studenta korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb ili,
 • učeniku/studentu priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb.

 

Članak 6.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija nema učenik, odnosno student:

 • koji se obrazuje uz rad,
 • koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski specijalistički studij.

 

Članak 7.

 

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

 

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Članak 8.

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj za tekuću školsku/akademsku godinu Upravni odjel objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

Članak 9.

 

Tekst objave natječaja sadrži:

 • opće uvjete za pristupanje natječaju,
 • vrijeme trajanja natječaja,
 • dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,
 • naziv tijela kojemu se podnose prijave,
 • broj stipendija (učeničkih i studentskih),
 • mjesečni iznos stipendije,
 • naznaku mjesta i vremena objave prijedloga rang-lista.

 

Članak 10.

 

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj pristupnik dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

Članak 11.

 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana.

Povjerenstvo, na prijedlog Upravnog odjela, imenuje Gradonačelnik i to:

 • četiri člana iz redova stručnih djelatnika Grada iz područja obrazovanja i socijalne skrbi i
 • jednog člana na prijedlog Savjeta mladih Grada Rijeke.

Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu saziva i vodi član Povjerenstva kojeg odredi predsjednik Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

 

Članak 12.

 

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke ne smatra se pristupnikom na natječaj.

Podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendije.

Podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 13.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

 • prijedlog rang-liste za učenike,
 • prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlozi rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na osnovi kriterija iz članka 7. ove Odluke.

 

Članak 14.

 

Utvrđeni bodovi prema kriterijima iz članka 7. ove Odluke se zbrajaju te se na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na rang-listama iz članka 13. stavka 1. ove Odluke.

Ako dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, prednost pri utvrđivanju redoslijeda na rang-listi ima učenik/student koji je ostvario bolji školski odnosno akademski uspjeh.

U slučaju da su dva ili više pristupnika ostvarila jednaki školski/akademski uspjeh, prednost ima pristupnik koji je ostvario bodove prema više rangiranom kriteriju iz članka 7. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Prijedlozi rang-lista iz članka 13. stavka 1. ove Odluke sadrže:

 • redni broj redoslijeda pristupnika,
 • šifre pristupnika,
 • naziv škole/fakulteta,
 • ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,
 • mjesto i datum utvrđivanja rang-lista,
 • rok i način podnošenja prigovora,
 • potpise članova Povjerenstva.

Prijedlozi rang-lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Grada i na internetskim stranicama Grada, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

Članak 16.

 

Pristupnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste u roku od osam dana od dana njezinog objavljivanja.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Upravnog odjela, preporučenom poštanskom pošiljkom ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

Članak 17.

 

Pristupnik koji želi povući svoju prijavu na natječaj može to učiniti najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora iz članka 16. ove Odluke.

 

Članak 18.

 

Pristupnik može biti samo na jednoj konačnoj rang-listi za dodjelu stipendije Grada.

U slučaju da se pristupnik istovremeno nalazi i na prijedlogu rang-liste za dodjelu stipendije na temelju drugog općeg akta Grada kojim se uređuje stipendiranje, pristupnik je dužan u roku od tri dana od dana objave prijedloga rang- liste iz članka 15. ove Odluke, obavijestiti Povjerenstvo putem Upravnog odjela koju prijavu na natječaj želi povući.

Ukoliko pristupnik ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo će utvrditi da se pristupnik nalazi na konačnoj rang – listi za dodjelu stipendije na kojoj je ostvario više mjesto.

 

Članak 19.

 

Konačne rang-liste utvrđuje Gradonačelnik.

Konačne rang-liste sadrže:

 • redni broj redoslijeda pristupnika,
 • šifre pristupnika kojima se dodjeljuju stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini,
 • naziv škole/fakulteta,
 • ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,
 • mjesto i datum utvrđivanja konačne rang-liste.

Konačne rang-liste objavljuju se na oglasnoj ploči Grada i na internetskim stranicama Grada.

 

Članak 20.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje redovnog obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja), pod uvjetom da tijekom tog obrazovanja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

S učenikom/studentom ugovor u ime Grada sklapa Upravni odjel.

Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

 

Članak 21.

 

Sklapanjem ugovora, učenik se obvezuje da će uspješno završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje sukladno zakonu koji uređuje srednjoškolsko obrazovanje, a student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije učeniku prestaje na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje, a studentu na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

Članak 22.

 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

 • nastavljanjem korištenja prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,
 • učenik, uspješnim završetkom razreda i prijelazom u viši razred, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 3,5,
 • student, uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu, odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena od 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj godini studija,
 • zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke, odnosno boravišta na području grada Rijeke ukoliko se radi o udomljenoj osobi sukladno odredbama zakona koji uređuje udomiteljstvo.

Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake školske/akademske godine.

 

Članak 23.

 

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od dvanaest mjeseci školske/akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se, u pravilu, isplaćuje od prvog do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Korisnik stipendije je dužan odmah po završetku obrazovanja Upravnom odjelu dostaviti potvrdu o završetku srednjoškolskog /visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

 

Članak 24.

 

Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

U slučaju da je učenik/student korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o stipendiji obavijestiti Upravni odjel o odustajanju od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je učenik/student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, ugovor će se raskinuti, te je učenik/student dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini.

 

Članak 25.

 

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Povjerenstvu radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.

Zamolba se podnosi putem Upravnog odjela. Uz zamolbu korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Konačnu odluku donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

Članak 26.

 

Upravni odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke” broj 10/1619/1912/21 i 10/22).

 

Članak 28.

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

Članak 29.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/108
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak I.