GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
prema socijalnim kriterijima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16, 19/19 i 12/21), u članku 4. stavku 1. točki a) podstavku 5. iza broja:”3,5″ stavlja se točka, a riječi: “i opisnu ocjenu iz vladanja uzorno” brišu se.

U točki b) podstavku 3. broj: “24” zamjenjuje se brojem: “30”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/86
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.