GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
prema socijalnim kriterijima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 10/16) članak 5. mijenja se i glasi:

″Smatra se da je učenik/student slabijeg socijalnog statusa, u smislu ove Odluke ako:

– je kućanstvo učenika/studenta korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili,

– je kućanstvo učenika/studenta korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb ili,

– je učeniku/studentu priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb.“

 

 

Članak 2.

 

Privitak I. iz članka 7. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/116
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak I. Kriteriji za izbor korisnika stipendija Grada Rijeke