GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
prema socijalnim kriterijima

 

 

 

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16 i 19/19) u članku 15. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- početna slova imena i prezimena pristupnika (inicijali pristupnika),”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 19. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- početna slova imena i prezimena pristupnika (inicijali pristupnika) kojima se dodjeljuju stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini,”.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6., postaju podstavci 3., 4. i 5.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/91
URBROJ: 2170/01-16-00-21-2
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.