GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 4/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 24/09, 11/10,i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

DOPUNU CJENIKA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

 

I.

 

U Cjeniku građevinskog zemljišta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/14 i 3/15), iza točke IIa. dodaje se točka IIb. koja glasi:

„IIb.

“Prodajna cijena iz točke IIa. ovoga Cjenika primjenjuje se za površinu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke do 50% ukupne površine građevne čestice postojeće stambene građevine.

U slučaju da je površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke veća od 50 % ukupne površine građevne čestice, za površinu do 50% primjenjuje se prodajna cijena iz stavka 1. ove točke, a za preostalu površinu koja prelazi 50 % ukupne površine građevne čestice primjenjuje se prodajna cijena iz točke I. i II. ovog Cjenika.”

 

 

II.

 

Ova dopuna Cjenika primjenjuje se i na postupke u kojima do dana njegova stupanja na snagu nije donesena odluka o prodaji u smislu članka 15. odnosno odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja u smislu članka 16. Odluke.

 

 

III.

 

Ova dopuna Cjenika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/173-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 13. prosinca 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.