GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNU
STATUTA GRADA RIJEKE

 

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) članak 31. mijenja se i glasi:

„Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”

 

 

Članak 2.

 

U članku 32. stavku 5. riječi: „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju se riječima: „zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje i provedba referenduma.”

 

Članak 3.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:

„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Zborove građana sazivaju se za cijelo područje ili dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te Gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Rijeku.

Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili dio područja Grada Rijeke, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”

           

 

Članak 4.

 

Članci 37. i 38. brišu se.

 

  

Članak 5.

 

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke od lokalnog značenja.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Način podnošenja prijedloga i peticija te odlučivanja o njima uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće ima 31 člana.”

U stavku 4. riječi: „Zakona o lokalnim izborima“ zamjenjuju se riječima: „zakona kojim se uređuju lokalni izbori”.

 

 

Članak 7.

 

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sukladno sporazumu s poslodavcem.”

 

 

Članak 8.

 

Članak 57.a mijenja se i glasi:

„Iznimno od odredbe članka 57. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Rijeci je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata ili ako je Gradonačelnik spriječen u obavljanju svoje dužnosti.

Ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata, zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

U slučaju duže odsutnosti Gradonačelnika ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti, dužnost Gradonačelnika obnaša zamjenik kojeg odredi Gradonačelnik.

Ako Gradonačelnik ne odredi ili ne može odrediti zamjenika sukladno stavku 3. ovoga članka, Gradonačelnika će zamjenjivati zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.”

 

 

Članak 9.

 

Članak 62. briše se.

 

  

Članak 10.

 

U članku 64. stavku 5. riječi: „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju se riječima: „zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje i provedba referenduma”.

 

 

Članak 11.

 

U članku 84. stavku 3. riječi: „Zakona o lokalnim izborima” zamjenjuju se riječima: „zakona kojim se uređuju lokalni izbori”.

 

 

Članak 12.

 

U članku 86. podstavku 7. riječi: „mjesne zborove građana” zamjenjuju se riječima: „zborove građana”.

 

 

Članak 13.

 

U članku 88. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5., 6. i 7. postaju podstavci 4., 5. i 6.

 

 

Članak 14.

 

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopune Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Rijeke u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopune Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopune Statuta.

 

 

Članak 15.

 

Ove Izmjene i dopuna Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”, osim članka 8. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnika i župane.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/9
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.