GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
STATUTA GRADA RIJEKE

 

 

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) u članku 25. riječi: državnih tijela“ zamjenjuju se riječima: ″tijela državne uprave“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 28. stavku 2. riječi: ″središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave“ zamjenjuju se riječima: ″tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 58. stavku 1. podstavak 20. mijenja se i glasi:

″- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.”

Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Stavak 7. postaje stavak 4.

 

 

Članak 5.

 

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

″Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela).“

 

 

Članak 6.

 

Članak 102. mijenja se i glasi:

″Vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.“

 

 

Članak 7.

 

Članak 110. mijenja se i glasi:

″Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.“

 

 

Članak 8.

 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.