Datum tiskanog izdanja: Petak, 5. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 6.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za financije, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. travnja 2024. godine, donio je Continue reading

Djelomično poništenje Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke

Gradonačelnik Grada Rijeke, na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 – pročišćeni tekst, 2/30 i 3/21) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-02/24-01/43-70; URBROJ: 2170-1-02-00-24-16) od 4. travnja 2024. godine, objavljuje Continue reading