GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 5. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 6.Gradonačelnik Grada Rijeke, na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 – pročišćeni tekst, 2/30 i 3/21) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-02/24-01/43-70; URBROJ: 2170-1-02-00-24-16) od 4. travnja 2024. godine, objavljuje

 

DJELOMIČNO PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke

 

Djelomično se poništava Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke (KLASA: 024-02/24-01/34-69, URBROJ: 2170-1-02-00-24-5) od 25. ožujka 2024. godine, objavljen dana 28. ožujka 2024. godine u „Novom listu“, u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 4/24, na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i na oglasnoj ploči Grada Rijeke i to za lokaciju kako slijedi:

KLASA: 024-02/24-01/44-70

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 4. travnja 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.