Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.


Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac), 

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću,  (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana 28. lipnja 2023. godine, sljedeći Continue reading