Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 6. svibnja 2020.

Godina VII - broj 7.


I. Dopuna potvrde o usklađenosti Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

                    

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze                     

 

KLASA: 342-01/19-01/154
URBROJ: 2170/1-07-02/6-20-13
Rijeka, 28. travnja 2020.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (″Narodne novine″ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19) izdaje

Continue reading