OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 6. svibnja 2020.

Godina VII - broj 7.                    

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze                     

 

KLASA: 342-01/19-01/154
URBROJ: 2170/1-07-02/6-20-13
Rijeka, 28. travnja 2020.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (″Narodne novine″ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19) izdaje

 

 

 

I. DOPUNU POTVRDE

 

 

 

kojom se potvrđuje da je I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu na području Grada Rijeka (KLASA: 023-01/20-04/27-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-2) od 30. ožujka 2020. godine u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 30/19).

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.           

Dana 9. travnja 2020. godine Grad Rijeka dostavio je I. izmjenu i dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2020. godini i izmijenio i dopunio svoj Plan upravljanja na način da se brišu mikrolokacije pod rednim brojevima:

3.12. Komercijalno – rekreacijski sadržaj – reklamiranje na tornju za spasioce,

13.8. Komercijalno-rekreacijski sadržaj – zabavni sadržaj – trampolin,

 

te se dodaju sljedeće mikrolokacije pod rednim brojevima:

2.7. Iznajmljivanje sredstava – oprema za pohranu osobnih stvari – do 30 kom., na k.č. 1648/1 k.o. Zamet,

2.8. Iznajmljivanje sredstava – vodeni skuter – do 2 plovila, na k.č. 1648/1 k.o. Zamet,

3.16. Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja – kolica/štand za brzu prehranu veličine do 2 m2 na k.č. 1927/9, k.o. Zamet,

6.9. Iznajmljivanje sredstava – oprema za pohranu osobnih stvari – do 30 kom., na k.č. 4008/9 k.o. Zamet,

6.10. Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja – kolica/štand za brzu prehranu veličine do 2 m2, na k.č. 4008/10 k.o. Zamet,

6.11. Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja – kolica/štand za brzu prehranu veličine do 2 m2 na k.č. 4008/10, k.o. Zamet,

10.6. Iznajmljivanje sredstava – oprema za pohranu osobnih stvari – do 30 kom., na k.č. 4190/1 k.o. Zamet.

 

 

Uvidom u dostavljenu I. izmjenu i dopunu Plana upravljanja Grada Rijeke utvrđeno je da ista nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19).

                       

                       

                                                                                                                  PROČELNICA

                                                                                                               Nada Milošević, v.r.