Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. travnja 2019.

Godina VI - broj 8.


Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2018. godinu

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/19-04/25
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 1. 4. 2019.

 

  

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. travnja 2019. godine, donio je

  Continue reading